BIODIVERSITETI

Copyright: Sebastian Koi, Rediscover Nature - EEA

Bota e natyrës varet kryesisht nga faktori njerëzor, veçanërisht në lidhje me ruajtjen e biodiversitetit. Prandaj, ruajtja e biodiversitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor është gjithashtu e një rëndësie të madhe. Ballkani Perëndimor është i angazhuar në përpjekjet për të zbatuar direktivat e BE-së për natyrën, duke u përpjekur të balancojë kërkesën për zhvillim me nevojën për ruajtjen e mjedisit.

Projekti EU4Green ka vendosur fokusin e tij në luginat në zonat e mbrojtura, pasi ato shërbejnë si shembull për habitate të tjera të rëndësishme ekologjikisht dhe mund të implementohen masa e aktivitete të njejta për mbrojtjen e tyre. Prandaj, do të identifikohet një vend shembull në secilën nga gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, do të përpilohen të dhënat përkatëse dhe do të ndërtohen baza të dhënash specifike gjeologjike për projektet. Të dhënat e mbledhura do të përdoren për të hartuar ose përditësuar Format Standarde të të Dhënave të vendeve të përzgjedhura dhe për të hartuar një sërë objektivash dhe masash për secilën fushë të veçantë të interesit, nga ruajtja deri te ndërlidhja, zgjidhjet e bazuara në natyrë dhe menaxhimi i specieve invasive.

Kjo qasje integruese dhe e fokusuar shërben si model për rajonet e tjera që kërkojnë të mbrojnë dhe përmirësojnë biodiversitetin e tyre unik. Ajo nënvizon domosdoshmërinë e bashkimit të nevojave ekonomike dhe sociale me konsideratat mjedisore.

Për më tepër, EU4Green do të ofrojë mbështetje për ekonomitë e Ballkanit Perëndimor në ruajtjen e diversitetit të çmuar të specieve, habitateve dhe ekosistemeve, duke përfshirë speciet endemike dhe zonat me natyrë të pacenuar. Nëpërmjet aktiviteteve dhe bashkëpunimit ndërkufitar, EU4Green përpiqet të krijojë një forcë të përbashkët në Ballkanin Perëndimor për të mbrojtur biodiversitetin në përputhje me legjislacionin e BE-së.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

LEXO MË SHUMË

Nenad Konstantinović

Mar 22, 2024

LAJME

EU4Green fuqizon Ballkanin Perëndimor përmes seminareve të Direktivës së Nitrateve

Seminaret, që përfshijnë gjashtë ekonomi brenda Ballkanit Perëndimor, nënvizuan përkushtimin e EU4Green për gjithëpërfshirje dhe bashkëpunim.

Shk 27, 2024

LAJME

Dita Botërore e OJQ-ve

Kjo ditë shërben për të njohur përpjekjet dhe arritjet e organizatave joqeveritare në mbarë botën në punën e tyre drejt promovimit të drejtësisë sociale, të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Shk 20, 2024

LAJME

RRITJA E EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË AFTËSIVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Në ndjekjen e vazhdueshme të zhvillimit të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor, EU4Green mbetet e përkushtuar për të formuar një të ardhme më të gjelbër përmes iniciativave të saj arsimore.

Umweltbundesamt

Shk 02, 2024

LAJME

Dita Botërore e Ligatinave 2 Shkurti

Tema e Ditës Botërore të Ligatinave të këtij viti është "Ligatinat dhe mirëqenia njerëzore".

Jan 15, 2024

LAJME

Festimi i Progresit të Gjelbër: Fushata #WeDidIt Pikat kryesore të projektit EU4Green në Ballkanin Perëndimor

Si pjesë e angazhimit tonë ndaj transparencës dhe angazhimit publik, ne jemi të lumtur për të prezantuar fushatën #WeDidIt

Jan 08, 2024

LAJME

Progres frymëzues: Fushata #ItCanBeDone tregon arritjet në miratimin e Axhendës së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Kjo nismë synon të nxjerrë në pah histori suksesi nga ekonomi të ndryshme brenda rajonit, duke shfaqur arritje të prekshme në miratimin e Axhendës së Gjelbër.

Dhj 15, 2023

LAJME

Iniciativa për Obligacionet Klimatike

Qëllimi është të zhvillohet një treg i madh dhe likuid i obligacioneve të gjelbra dhe klimatike që do të ndihmojë në uljen e kostos së kapitalit për projektet klimatike dhe përmirësimin e aksesit në borxhin me kosto më të ulët në tregjet në zhvillim.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Maj 09, 2023

LAJME

EU4GREEN: HYRJA NË FAZËN TJETËR

Ditën e hënë, në datën 8 maj 2023, u mblodh në platformën online Komiteti Drejtues i EU4Green, ndërsa projekti hyri kështu në një fazë të re drejt zbatimit të veprimtarive në gjashtë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Chinnapong - Fotolia.com

Qer 17, 2022

LAJME

EU4GREEN: TAKIMI FILLESTAR PËR PROJEKTIN E BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 17 qershor, Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit), lançoi zyrtarisht projektin EU4Green, nëpërmjet një aktiviteti hibrid, i cili u mbajt në Mal të Zi.