NDOTJA E UJIT

Copyright: Umweltbundesamt

Teksa Deklarata e Sofjes hedh themelet për adresimin e sfidave të ujit në Ballkanin Perëndimor, ende nevojiten përpjekje dhe burime të konsiderueshme për të përmirësuar përafrimin e rajonit me standardet e BE-së për ujin. Projekti EU4Green shërben si një hap jetik drejt kalimit të këtij hendeku dhe sigurimit të një të ardhmeje të qëndrueshme për Ballkanin Perëndimor.

Për të adresuar këto çështje, projekti EU4Green ka prioritizuar veprimet në tre fusha: monitorimi i ujit, zbatimi i Direktivës për trajtimin e ujërave të ndotura urbane dhe zbatimi i Direktivës së Nitrateve.

Monitorimi është thelbësor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore dhe menaxhimin e qëndrueshëm të ujit. Projekti do të sigurojë seminaret dhe trajnime mbi projektimin e rrjetit, marrjen e mostrave, procedurat e vlerësimit dhe raportimin.

Direktiva për trajtimin e ujërave të zeza urbane synon të mbrojë mjediset ujore nga efektet negative të shkarkimeve të ujërave të zeza urbane. Projekti EU4Green do të forcojë zbatimin e direktivës dhe do të ofrojë seminare dhe trajnime për menaxhimin e mbetjeve, përcaktimin e roleve dhe përgjegjësive, harmonizimin e parametrave, formatet e shkëmbimit të të dhënave dhe zhvillimin e procedurave të menaxhimit të të dhënave.

Direktiva e nitrateve synon të mbrojë cilësinë e ujit duke parandaluar nitratet nga burimet bujqësore që ndotin ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore, si dhe duke promovuar praktika të mira bujqësore. EU4Green do të zbatojë një qasje rajonale të kombinuar me punën dypalëshe sipas nevojave individuale të përfituesve, duke theksuar bashkëpunimin në të gjithë sektorët e ujit dhe bujqësisë.

iStockphoto.com - Thomas Vogel

Copyright: iStockphoto.com - Thomas Vogel

LEXO MË SHUMË

Mar 22, 2024

LAJME

DITA BOTËRORE E UJIT

Qëllimi ynë është të sigurojmë ujë të pastër dhe të sigurt për të gjitha komunitetet në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Umweltbundesamt

Sht 11, 2023

LAJME

HAPAT KUNDËR NDOTJES NGA NITRATET DHE PESTICIDEVE

Kanalizimet e ndotura dhe ujërat e ndotura të pa trajtuara janë burimi kryesor i ndotjes së ujit dhe gjithashtu paraqesin një shqetësim serioz në disa zona të rajonit të Ballkanit Perëndimor.

Umweltbundesamt

Qer 23, 2023

LAJME

TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA MBRON MJEDISIN DHE SHËNDETIN

Trajtimi i duhur i ujërave të ndotura urbane është thelbësor për përmirësimin e shëndetit publik dhe mirëqenies mjedisore.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Maj 09, 2023

LAJME

EU4GREEN: HYRJA NË FAZËN TJETËR

Ditën e hënë, në datën 8 maj 2023, u mblodh në platformën online Komiteti Drejtues i EU4Green, ndërsa projekti hyri kështu në një fazë të re drejt zbatimit të veprimtarive në gjashtë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Chinnapong - Fotolia.com

Qer 17, 2022

LAJME

EU4GREEN: TAKIMI FILLESTAR PËR PROJEKTIN E BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 17 qershor, Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit), lançoi zyrtarisht projektin EU4Green, nëpërmjet një aktiviteti hibrid, i cili u mbajt në Mal të Zi.