LAJME

HAPAT KUNDËR NDOTJES NGA NITRATET DHE PESTICIDEVE

Copyright: Trout55

Kanalizimet e ndotura dhe ujërat e ndotura të pa trajtuara janë burimi kryesor i ndotjes së ujit dhe gjithashtu paraqesin një shqetësim serioz në disa zona të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në veçanti, derdhja e efluenteve bujqësore në ujërat nëntokësore është burimi kryesor i ndotjes së ujërave nëntokësore nga nitratet dhe pesticidet dhe shqetësimi kryesor në të gjithë Evropën dhe gjithashtu në rajonin e Ballkanit Perëndimor. EU4Green mbështet Ballkanin Perëndimor në zbatimin e Direktivës së Nitrateve si bazë për mbrojtjen e burimeve ujore, vendosjen e praktikave të mira bujqësore dhe monitorimin e ndotjes së ujit.

Nitratet e përdorura në fertilizues dhe pesticide të ndryshme të përdorura në bujqësi hyjnë në ujërat nëntokësore përmes kullimit dhe depërtojnë në ujërat sipërfaqësore përmes rrjedhjeve nga fushat bujqësore. Niveli i lartë i nitrateve e bën ujin të papërshtatshëm për tu pirë. Ai gjithashtu ndikon në lumenjtë, liqenet dhe ujërat detare duke prishur nivelet e tyre të azotit, gjë që shkakton rritjen e algave. Kjo ka një efekt të fortë në sistemet ujore dhe organizmat ujorë, siç janë peshqit. Direktiva e Nitrateve synon të mbrojë cilësinë e ujit në të gjithë Evropën duke parandaluar nitratet në burimet bujqësore që ndotin ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore dhe duke nxitur përdorimin e praktikave të mira bujqësore.

Seminari rajonal për zbatimin e Direktivës Evropiane për Nitratet do të mbahet në Podgoricë më 12 dhe 13 shtator dhe lidh dy tema kryesore të EU4Green: Ndotjen e Ujit dhe Bujqësinë e Qëndrueshme. Objektivat kryesore të seminarit janë të zhvillojë pikënisje për një bashkëpunim të vazhdueshëm me përfituesit në rajon dhe të kuptojë më mirë statusin e zbatimit, prioritetet, sfidat dhe hapat e ardhshëm për jetësimin e Direktivës së Nitrateve në Ballkanin Perëndimor.

Ekspertët Austriakë dhe të Ballkanit Perëndimor për ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore, për bujqësinë dhe mjedisin do të diskutojnë në Podgoricë se si të zhvillohen Kodet e Praktikës së Mirë në Bujqësi, hartimi i draft Programeve të Veprimit për Nitratet dhe si do të përshtaten ato me kërkesat kombëtare. Seminari ofron gjithashtu një mundësi për të krijuar njohje, shkëmbim përvojash dhe transferimin e njohurive.

KTHIMI I SFIDAVE NE MUNDËSI

Agjenda e Gjelbër është një plan gjithëpërfshirës që synon të arrijë qëndrueshmërinë mjedisore dhe transformimin socio-ekonomik. Ajo përfshin tranzicionin drejt një ekonomie me karbon të ulët, promovimin e energjisë së rinovueshme, bujqësisë së qëndrueshme dhe ruajtjes së biodiversitetit. Barazia sociale, gjithëpërfshirja dhe modelet e konsumit të qëndrueshëm theksohen gjithashtu për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të barabartë për të gjithë.

Projekti EU4Green mbështet Ballkanin Perëndimor në tranzicionin e tij drejt ekonomive moderne, efikase në burime dhe konkurruese. Financuar nga Bashkimi Evropian dhe qeveria Austriake, projekti mbështet Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën*, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë drejt një ekonomie të gjelbër, në konsultim me qeveritë, institucionet dhe delegacionet e BE-së në Ballkanin Perëndimor, duke punuar për një të ardhme të qëndrueshme dhe të begatë për Rajonin.