MONITORIMI DHE RAPORTIMI

Copyright: pressmaster-Fotolia.com_

Axhenda e Gjelbër mundëson tranzicionin e Ballkanit Perëndimor drejt ekonomive moderne, efikasite ndaj burimeve dhe konkurruese, ku rritja është e shkëputur nga emetimi i gazeve serrë, përdorimi i burimeve dhe gjenerimi i mbetjeve dhe ku praktikohet elasticiteti i klimës. Monitorimi i zbatimit të politikave të tilla komplekse kërkon kohë dhe njohuri të shëndosha të sistemeve ekzistuese të monitorimit dhe raportimit.

Duke njohur nevojën për një sistem të përbashkët monitorimi rajonal efektiv dhe efikas, liderët e Ballkanit Perëndimor i besuan Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) krijimin e një sistemi të tillë në nivel rajonal. Në nivel kombëtar, Agjencia e Mjedisit Austriake përpunon një koncept dokument për analizën e monitorimit të Axhendës së Gjelbër kombëtare, i cili fokusohet në realizueshmërinë e monitorimit të zbatimit të politikave të gjera dhe shumësektoriale sipas treguesve konkretë dhe të matshëm. Prandaj, sistemet ekzistuese kombëtare të monitorimit dhe raportimit dhe niveli aktual i përmbajtjes dhe funksionimit të tyre do të analizohen. Pjesëmarrja e Ballkanit Perëndimor në rrjetet dhe programet përkatëse të BE-së dhe rrjedhat e tij të të dhënave janë një komponent integral i kësaj analize. Bazuar në këtë, do të përpunohet një udhërrëfyes për kornizën e monitorimit dhe raportimit.

Zhvillimi i këtij kuadri të ri monitorimi është një moment historik i rëndësishëm. Ai përfaqëson një mundësi për të llogaritur dhe kualifikuar hapat që po bëhen për ndjekjen e Axhendës së Gjelbër. Duke zbatuar këtë kuadër, gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor po vendosin një standard për rajonet e tjera, duke demonstruar përkushtimin e tyre për një të ardhme të qëndrueshme.

FranzRokop

Copyright: FranzRokop

LEXO MË SHUMË

Zoe-Fotolia.com_PSC

Maj 09, 2023

LAJME

EU4GREEN: HYRJA NË FAZËN TJETËR

Ditën e hënë, në datën 8 maj 2023, u mblodh në platformën online Komiteti Drejtues i EU4Green, ndërsa projekti hyri kështu në një fazë të re drejt zbatimit të veprimtarive në gjashtë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Chinnapong - Fotolia.com

Qer 17, 2022

LAJME

EU4GREEN: TAKIMI FILLESTAR PËR PROJEKTIN E BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 17 qershor, Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit), lançoi zyrtarisht projektin EU4Green, nëpërmjet një aktiviteti hibrid, i cili u mbajt në Mal të Zi.