Politika e privatësisë

Deklarata e Privatësisë

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është një çështje me rëndësi të madhe për ne. Prandaj, të dhënat tuaja do të përpunohen vetëm nëse ekziston një bazë ligjore për ta bërë këtë (GDPR, Ligji i Telekomunikacionit 2003, Akti për Mbrojtjen e të Dhënave). Në këto faqe do të gjeni informacion në lidhje me aspektet më të rëndësishme të përpunimit të të dhënave në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit.

Duke na kontaktuar

Nëse na kontaktoni duke përdorur formularët tanë në internet ose përmes postës elektronike, të dhënat personale që jepni do të përdoren vetëm për qëllimin e trajtimit të kërkesës suaj. Të dhënat tuaja do të ruhen për gjashtë muaj për të na mundësuar të përballemi me çdo pyetje pasuese në rast se ato lindin. Ne nuk do t’i transferojmë të dhënat tuaja nëse nuk na keni dhënë pëlqimin tuaj të qartë.

Nëse kontaktoni Agjencinë e Mjedisit të Austrisë (Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UBA-GmbH)) me e-mail, e-mail-i juaj do të kontrollohet fillimisht në Microsoft Cloud nga një mbrojtje me shumë nivele në kohë reale kundër spamit dhe malware ( Mbrojtja në internet e Microsoft Exchange).

Të gjithë serverët e Microsoft-it të kërkuar për këtë qëllim ndodhen në qendrat e të dhënave të BE-së brenda rajonit gjeografik të Evropës. Kontrolle të tilla do të kryhen edhe nëse Agjencia e Mjedisit Austria ju kontakton, vetëm anasjelltas. Për më shumë informacion në lidhje me shërbimet cloud të Microsoft-it, ju lutemi shihni seksionin përkatës në “Shërbimet e Microsoft Cloud” më poshtë.

Mohim përgjegjësie

Kjo faqe interneti përmban lidhje me faqet e jashtme të internetit të cilat janë ofruar nga palë të treta. Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve të jashtme të internetit dhe për këtë arsye nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre faqeve të internetit. Përgjegjësia për faqet e lidhura bie mbi ofruesit ose operatorët e faqeve të jashtme të internetit. Ndërsa ne bëjmë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar që informacioni i dhënë në sajtet e lidhura të jetë i saktë, ne nuk mund të garantojmë gjithmonë saktësinë e informacionit të dhënë në sajte, përveç nëse ka prova konkrete të një shkeljeje. Nëse marrim dijeni për ndonjë shkelje të tillë, ne do t’i heqim menjëherë lidhjet e tilla.

Të dhënat e ruajtura gjatë vendosjes së një porosie përmes kësaj faqeje interneti

Ju lutemi vini re se për të lehtësuar procesin e blerjes dhe për përpunimin e mëtejshëm të porosisë suaj, të dhënat e mëposhtme do të ruhen nga ne: Institucioni/kompania, njësia/departamenti, numri i TVSH-së, titulli, emri, mbiemri, emri i rrugës, kodi postar, qyteti ose qyteti, adresa e postës elektronike, numri i telefonit, personi kontaktues, adresa e faturimit (nëse është e ndryshme nga sa më sipër).

Të dhënat do të përpunohen në bazë të detyrimeve ligjore të përcaktuara në seksionin 96 (3) të Aktit të Telekomunikacionit dhe nenin 6 (1) (a) (pëlqim) dhe/ose 6 (1) (b) (të nevojshme për ekzekutimi i një kontrate) të GDPR.

Asnjë e dhënë nuk transferohet te palët e treta, me përjashtim të një transferimi të mundshëm te KSV1870 Information GmbH (Kreditschutzverband von 1870) për qëllime të kontrolleve të kredisë ose rakordimit të të dhënave, dhe nëse është e nevojshme te KSV1870 Forderungsmanagement GmbH me qëllim të përpunimit të menaxhimit të të arkëtueshmeve tona dhe auditorit tonë me qëllim të përmbushjes së detyrimeve tona tatimore.

Detajet që ruajmë do të fshihen pas anulimit të një blerjeje. Në rast se një kontratë lidhet, të gjitha detajet në lidhje me atë kontratë do të ruhen për qëllime tatimore deri në datën e skadimit të periudhës së ruajtjes ligjore (7 vjet).

Detajet e mëposhtme do të ruhen gjithashtu nga ne deri në datën e skadimit të detyrimit të produktit (10 vjet): emri juaj, adresa juaj, artikujt që keni blerë dhe data e blerjes.

Cookies

Faqja jonë e internetit përdor cookie. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që vendosen në kompjuterin ose telefonin tuaj celular kur shfletoni faqet e internetit. Ata nuk shkaktojnë asnjë dëm në kompjuterin, tabletin ose pajisjen tuaj celulare.

Këto cookie janë të ashtuquajturat cookie teknikisht të nevojshme që kërkohen për funksionimin e faqes së internetit. Ato hiqen automatikisht nga pajisja juaj terminale pasi të mbyllni shfletuesin tuaj.

Nëse nuk dëshironi që kjo të ndodhë, mund ta konfiguroni shfletuesin tuaj në mënyrë që t’ju informojë përpara se të ruhen kukit dhe të lejoni ruajtjen e skedarëve vetëm në raste individuale. Si funksionon kjo me shfletuesit më të mirë në përdorim, mund ta zbuloni përmes lidhjeve më poshtë.

Shfletuesi i Internetit Chrome

Shfletuesi i Internetit Firefox

Shfletuesi Microsoft Edge

Ju lutemi mbani mend se nëse zgjidhni të çaktivizoni cookies, mund të zbuloni se disa seksione të faqes sonë të internetit nuk funksionojnë siç duhet.

Regjistrimi i ngjarjes

Ju mund të regjistroheni për ngjarjet e Agjencisë së Mjedisit Austria online përmes faqes sonë të internetit. Në këto raste, emri juaj dhe të dhënat tuaja të kontaktit do të përpunohen me qëllimin e vetëm të organizimit dhe zbatimit të eventit. Të dhënat tuaja nuk do t’u transmetohen palëve të treta dhe do të fshihen sapo grumbullimi i tyre të mos i shërbejë më përmbushjes së qëllimit të tyre.

Shtojcat e mediave sociale

Në faqen tonë të internetit ne përdorim butonat e ndarjes sociale që ju ndihmojnë të ndani përmbajtje nga faqja jonë e internetit në Facebook, Twitter, Google plus dhe LinkedIn. Kjo ndodh vetëm nëse klikoni në mënyrë aktive në një nga këta butona të ndarjes sociale. Përpara se të aktivizoni shtojcën e mediave sociale, asnjë e dhënë nuk do të transferohet te ofruesi përkatës i mediave sociale. Këta butona janë krijuar me të ashtuquajturën metodë Shariff për të mbrojtur privatësinë tuaj.

Më shumë informacion rreth projektit Shariff (gjermanisht)

Të dhëna në lidhje me aplikimet për punë

Në faqet e internetit të Environment Agency Austria mund të aplikoni për punë me e-mail. Nëse kjo rezulton në një marrëdhënie kontraktuale me një subjekt të të dhënave, të dhënat e transmetuara do të ruhen me qëllim të përpunimit të marrëdhënies kontraktuale në përputhje me dispozitat statutore.

Nëse nuk vendoset asnjë marrëdhënie kontraktuale me Agjencinë e Mjedisit Austria gjatë aplikimit tuaj, dokumentet e aplikimit do të fshihen automatikisht bazuar në dispozitat e §15 dhe §29 të Aktit të Trajtimit të Barabartë, jo më vonë se shtatë muaj pas njoftimit të vendim refuzues, me kusht që asnjë interes tjetër legjitim i kontrolluesit të të dhënave nuk bie ndesh me këtë fshirje.

Nëse dëshironi që ne t’i ruajmë të dhënat e aplikimit tuaj deri në një vit për ofertat e mëvonshme të punës dhe masat përkatëse të rekrutimit, ju lutemi na dërgoni një e-mail joformal me pëlqimin tuaj për këtë në bewerbungen@umweltbundesamt.at. Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë duke dërguar një e-mail në adresën e lartpërmendur të postës elektronike. Të dhënat do të fshihen menjëherë pas revokimit tuaj, por jo më vonë se shtatë muaj pas marrjes së aplikimit tuaj.

Qëllimi i përpunimit është rekrutimi i punonjësve të përshtatshëm për Agjencinë e Mjedisit Austri.

Agjencia e Mjedisit Austria do të përpunojë kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale gjatë aplikimit tuaj:

Detajet e emrit
Detajet e kontaktit
Kombësia
Data e mundshme e hyrjes
Data e lindjes
Fotografi
Leje pune e vlefshme deri
Curriculum vitae, letër motivimi, dëshmi
Pritshmëritë e pagave

Çdo informacion tjetër personal që na jepni shprehimisht vullnetarisht.

Kategoritë e veçanta të të dhënave personale sipas kuptimit të nenit 9 të GDPR do të përpunohen nga Agjencia e Mjedisit Austriak vetëm nëse i keni dhënë shprehimisht Umweltbundesamt këtë informacion vullnetarisht si pjesë e aplikimit tuaj. Një transmetim i tillë nga ju konsiderohet të jetë pëlqim i shprehur dhe vullnetar sipas kuptimit të Artit. 9(2)(a) i GDPR. Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë.

Të dhënat që na keni transmetuar do të përpunohen ekskluzivisht nga punonjësit e Environment Agency Austria, të cilëve u është besuar drejtpërdrejt aplikimi juaj në Environment Agency Austria.

Agjencia e Mjedisit Austria në asnjë rrethanë nuk do t’ua kalojë dokumentet e aplikimit tuaj palëve të treta ose nuk do t’ua zbulojë ato palëve të treta.

Serverlogët

Të dhënat e mëposhtme regjistrohen në regjistrat e serverit të ofertës sonë: adresa IP e përdoruesit dhe të dhënat në lidhje me kohën e kërkesës, qëllimin e kërkesës, vëllimin e të dhënave të transmetuara, një njoftim që tregon nëse kërkesa ishte e suksesshme, shfletuesi dhe sistemi operativ i përdorur dhe uebsajti nga i cili është bërë qasja (nëse qasja është bërë nëpërmjet një lidhjeje). Të dhënat përdoren vetëm për të garantuar sigurinë e sistemit. Serverlogët mbahen për 6 muaj.The following data are logged in the server logs of our offer: the user’s IP address and data concerning the time of the request, the purpose of the request, the data volume transmitted, a notification stating whether the request was successful, the browser and the operating system used, and the website from which the access was made (if the access was made via a link). The data is only used to ensure system security. Serverlogs are kept for 6 months.

Microsoft Cloud-Services

Agjencia e Mjedisit Austria përdor shërbimet cloud të Microsoft dhe cloud (të ashtuquajturat “software si shërbim”, p.sh. Microsoft Office, Microsoft Azure) për qëllimet e mëposhtme:

ruajtja dhe administrimi i dokumenteve, pritja e kalendarit, dërgimi dhe marrja e e-maileve, llogaritja e tabelave, prezantimet, shkëmbimet e informacionit, përmbajtjes ose dokumenteve me marrës të caktuar të caktuar, publikimi i faqeve të internetit, shablloneve ose përmbajtjeve dhe informacioneve të tjera, si dhe biseda dhe pjesëmarrja në konferenca audio/video. Të gjitha shërbimet cloud të Microsoft-it të përdorura nga Agjencia e Mjedisit Austria operohen në qendrat e të dhënave të BE-së brenda rajonit gjeografik të Evropës. Përpunimi i të dhënave personale bëhet gjithashtu në qendrat e të dhënave të BE-së brenda rajonit gjeografik të Evropës.

Vendndodhjet e qendrave të të dhënave në rajonin gjeografik të Evropës janë për shembull Austria, Finlanda, Irlanda dhe Holanda.

Në kontekstin e këtyre operacioneve të përpunimit, të dhënat personale në lidhje me përdoruesit përkatës do të përpunohen për aq sa ato bëhen përmbajtje e shërbimeve të përshkruara ose janë pjesë e procesit të komunikimit.

Këto të dhëna mund të jenë të dhëna kontakti të përdoruesit, të dhëna të kontratës, të dhëna procesi ose meta të dhëna për dokumentet përkatëse.

Vetë Microsoft përpunon të dhënat mbi përdorimin dhe të dhënat meta për arsye sigurie dhe për optimizimin e shërbimit. Kur përdorni dokumente, faqe interneti ose përmbajtje të tjera të disponueshme publikisht, Microsoft mund të ruajë kuki në kompjuterin tuaj për qëllime të analizës së uebit ose për të ruajtur cilësimet e përdoruesit.

Ne përdorim shërbimet cloud të Microsoft-it në bazë të interesave tona legjitime në përputhje me Artin. 6 para. 1 lit. f të GDPR. Përpunimi kryhet në bazë të një marrëveshjeje për përpunimin e të dhënave ndërmjet Agjencisë së Mjedisit Austria dhe Microsoft.

Informacione të mëtejshme mund të gjenden në deklaratën e privatësisë së Microsoft dhe në udhëzimet e sigurisë së shërbimeve cloud të Microsoft.

Shërbimet cloud të Microsoft ofrohen nga Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Nëse përpunimi i të dhënave kryhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një përpunim i tillë në përputhje me nenin 46 paragrafi 2 lit. c i GDPR mbulohet ligjërisht nga klauzola standarde kontraktuale të Komisionit Evropian, të cilat janë pjesë e kontratës me Microsoft Corporation.

Përmbajtja e YouTube

Disa përmbajtje në YouTube nga kanali ynë në YouTube janë të lidhura në faqet e internetit të Agjencisë së Mjedisit Austria. Kur ndiqni një lidhje të tillë duke klikuar mbi të, adresa juaj IP transferohet në YouTube dhe një cookie ruhet në shfletuesin tuaj. Ju lutemi referojuni seksionit “Cookies” të kësaj deklarate të privatësisë për informacion se si mund të parandaloni ose ndikoni në ruajtjen e skedarëve të personalizimit.

Të drejtat tuaja

Ju keni të drejtën të informoheni, të korrigjoni ose fshini të dhënat, të kufizoni përpunimin, të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave dhe të drejtën për të kundërshtuar dhe tërhequr pëlqimin tuaj. Nëse mendoni se përpunimi i të dhënave tuaja është në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e të dhënave, ose se pretendimet tuaja ligjore sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave janë shkelur në ndonjë mënyrë tjetër, mund të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës. Si rregull, ju mund të kontaktoni autoritetin mbikëqyrës të vendbanimit ose vendit tuaj të zakonshëm të punës ose me selinë e kompanisë sonë për këtë qëllim. Në Austri, ky është Autoriteti Austriak për Mbrojtjen e të Dhënave. Nëse dëshironi të ushtroni të drejtën tuaj për të kundërshtuar ose tërhequr pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale në lidhje me këtë faqe interneti, ju lutemi dërgoni një e-mail të shkurtër tek Zyrtari i Mbrojtjes së të Dhënave.

Versioni 1 (4. gusht 2023)

Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave i emëruar sipas Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave
Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UBA-GmbH)
Agjencia e Mjedisit Austri
Spittelauer Lände 5
1090 Vjenë/Austri

Numri i Regjistrimit të Kompanisë (Nr. Identifikimi): FN 187010s
Tel: +43-(0)1-31304

E-Mail: office@umweltbundesamt.at

Ju mund të kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave në:

datenschutz@umweltbundesamt.at