EDUKIMI I GJELBËR

Copyright: Umweltbundesamt

Edukimi i gjelbër dhe aftësitë e gjelbra shërbejnë si një katalizator për transformimin. EU4Green po prezanton metodologji novatore të mësimdhënies, veçanërisht zhvillimin e moduleve të mikrokredencialeve, në bashkëpunim me Iniciativën e Reformës Arsimore të Evropës Juglindore (ERI SEE). Këto module janë krijuar për të nxitur aftësi kritike të gjelbra, duke përmbledhur fusha thelbësore si ndërgjegjësimi mjedisor, efikasiteti i energjisë dhe bujqësia e qëndrueshme.

Sfida qëndron në trajtimin e hendekut të aftësive dhe cilësisë së arsimit në Ballkanin Perëndimor. Rajoni ka bërë përparim në peizazhin e tij arsimor, megjithatë ka ende shumë për të bërë për t’u përafruar me standardet globale. Prandaj, EU4Green është i përkushtuar për të përmirësuar cilësinë dhe rëndësinë e arsimit formal dhe promovimin e përvetësimit të kompetencave shtesë. Projekti po investon në iniciativa për të rritur standardet e mësimdhënies, për të pasuruar trajnimin e mësuesve dhe për të nxitur zhvillimin e vazhdueshëm profesional.

Misioni i EU4Green është të punojë drejt ekonomive të gjelbra dhe të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor. Nëpërmjet angazhimit për arsimin e gjelbër me cilësi të lartë, qëllimi është që të pajisen brezat e ardhshëm me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të patur sukses në një ekonomi të gjelbër.

Diana Medre_Climate Change PIX EEA

Copyright: Diana Medre_Climate Change PIX EEA

LEXO MË SHUMË

Mak Kapetanović

Nën 08, 2023

NGJARJE

Edukimi dhe zhvillimi i aftësive të gjelbra përmes moduleve të mikrokredencialeve

Workshopi Rajonal mblodhi së bashku palët kryesore të sistemit arsimor për të identifikuar nevojat në trajnime dhe arsim si dhe për të specifikuar fushat tematike për zhvillimin e aftësive të gjelbra dhe ngritjen e kapaciteteve në rajon.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Maj 09, 2023

LAJME

EU4GREEN: HYRJA NË FAZËN TJETËR

Ditën e hënë, në datën 8 maj 2023, u mblodh në platformën online Komiteti Drejtues i EU4Green, ndërsa projekti hyri kështu në një fazë të re drejt zbatimit të veprimtarive në gjashtë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Chinnapong - Fotolia.com

Qer 17, 2022

LAJME

EU4GREEN: TAKIMI FILLESTAR PËR PROJEKTIN E BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 17 qershor, Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit), lançoi zyrtarisht projektin EU4Green, nëpërmjet një aktiviteti hibrid, i cili u mbajt në Mal të Zi.