LAJME

WORKSHOP RAJONAL, TRANZICIONI I GJELBË ME CSO’S

Copyright: Mak Kapetanovic

Me mbështetjen e partnerit të projektit World University Service Austria (WUS), seminari TRANZICIONI I GJELBËR – NEVOJAT PËR NDËRTIMIN E KAPACITETEVE RAJONALE TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE shërbeu për të mbledhur të dhëna dhe për të ndërtuar mbi ekspertizën e CSO-ve. Programi i seminarit trajtoi trajnimet ekzistuese të shkurtra që lidhen me tranzicionin e gjelbër, diskutimin e çështjeve kyçe të tranzicionit të gjelbër në çdo ekonomi dhe diskutimin e përgatitjes së portofolit të të mësuarit gjatë gjithë jetës mbi Tranzicionin e Gjelbër brenda EU4Green. Për më tepër, pjesëmarrësit dhanë informacione dhe pikëpamje mbi ofruesit e trajnimeve, grupet kryesore të përdoruesve dhe pengesat kryesore.

CSO-ve iu mundësua të shprehin nevojat dhe të kontribuojnë me përvojat e tyre specifike për t’u marrë me Tranzicionin e Gjelbër në rajonin e Ballkanit Perëndimor, për të formuar një kuptim të përbashkët të “Tranzicionit të Gjelbër” dhe komponentëve të tij. Identifikimi dhe hartimi i përpjekjeve të vazhdueshme për trajnim dhe edukim lejoi mbledhjen e temave dhe të dhëna për të zhvilluar një modul arsimor bazë mbi “Tranzicionin e Gjelbër” dhe për të përcaktuar grupet e rëndësishme të synuara. Programi gjithashtu mundësoi mbledhjen e informacionit shtesë përkatës nga ekspertiza e OSHC-ve për të mbështetur zbatimin e aktiviteteve EU4Green dhe Green Education.

Të gjitha CSO-të pjesëmarrëse dhanë komente mbi të dhëna nga kolegët e tyre në ekonomi të tjera. Kjo qasje ofroi një mundësi të jashtëzakonshme për të shkëmbyer, mësuar dhe ndihmuar njëri-tjetrin për të identifikuar, diskutuar dhe krijuar bazën për zhvillimin e moduleve të reja mësimore.

Nëpërmjet këtij procesi u bë gjithashtu e qartë se ekonomitë po luftojnë me shumë çështje të ngjashme, si nevoja për një qasje më të mirë strategjike ndaj tranzicionit të gjelbër, funksionimi i shtetit ligjor, kapaciteti i ulët në institucione, por edhe varësia nga qymyri si burim energjie dhe menaxhimi i pazhvilluar i mbetjeve. Këto inpute të vlefshme do të merren parasysh në zhvillimin e moduleve dhe portofoleve.

EU4Green aktualisht po përgatit portofolin për operatorët e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza dhe ka një shkëmbim të vazhdueshëm me koordinatorët tematikë në Ballkanin Perëndimor dhe bashkitë në Shqipëri mbi interesin e tyre për trajnimin e Ekonomisë Rrethore (CE).

Piloti i portofolit të tranzicionit të gjelbër është planifikuar të fillojë në tremujorin e parë të 2025.