ВЕСТИ

Регионална работилница за зелена транзиција со невладини организации

Copyright: Mak Kapetanovic

Со поддршка на проектниот партнер World University Service Austria (WUS), работилницата ЗЕЛЕНА ТРАНЗИЦИЈА – РЕГИОНАЛНИ ПОТРЕБИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ служеше за собирање влезни податоци и надградба на експертизата на ГО. Програмата на работилницата вклучи постоечки кратки обуки релевантни за зелената транзиција, дискусија за клучните прашања од зелената транзиција во секоја економија и дискусија за подготовка на портфолио за доживотно учење за Зелената транзиција во рамките на EU4Green. Дополнително, учесниците дадоа информации и ставови за давателите на обуки, главните групи корисници и главните бариери.

Граѓанските организации имаа можност да ги изразат своите потреби и да придонесат со своите конкретни искуства во справувањето со Зелената транзиција во регионот на Западен Балкан, со цел да се обликува заедничко разбирање за „Зелената транзиција“ и нејзините компоненти. Идентификувањето и мапирањето на тековните напори за обука и едукација овозможи собирање на теми и влезни податоци за развој на основен образовен модул за „Зелена транзиција“ и дефинирање на важни целни групи. Програмата, исто така, овозможи собирање дополнителни релевантни информации од експертизата на ГО за поддршка на имплементацијата на EU4Green и активностите за зелено образование.

Сите граѓански организации-учеснички дадоа повратни информации за придонесот од нивните колеги од други економии. Овој пристап даде исклучителна можност за размена, учење и взаемна помош при идентификување, дискусија и генерирање на основата за развој на нови модули за учење.

Преку овој процес стана јасно дека економиите се борат со многу слични проблеми, како што се потребата од подобар стратегиски пристап кон зелената транзиција, владеење на правото, нискиот институционален капацитет, но и зависноста од јагленот како извор на енергија и неразвиените управување со отпад. Овие вредни влезови ќе бидат земени предвид при развојот на модули и портфолија.

EU4Green моментално подготвува портфолија за операторите на постројки за третман на отпадни води, а во тек се размени со тематски координатори во Западен Балкан и општини во Албанија за нивниот интерес за обука за циркуларна економија (CE).

Пилотирањето на портфолиото за зелена транзиција се планира да започне во првиот квартал на 2025 година.