БИОДИВЕРЗИТЕТ

Copyright: Sebastian Koi, Rediscover Nature - EEA

Светот на природата во голема мера зависи од човечкиот фактор, особено во однос на зачувувањето на биолошката разновидност. Затоа, заштитата на биолошката разновидност во регионот на Западен Балкан е исто така од големо значење. Западен Балкан е ангажиран во напорите да ги имплементира директивите на ЕУ за природата, стремејќи се да ја балансира побарувачката за развој со неопходноста за зачувување на животната средина.

Проектот EU4Green се фокусира на поплавните рамнини во заштитените подрачја, бидејќи тие се примерни за други еколошки важни живеалишта и може да се пренесат мерки и активности за нивна заштита. Затоа, ќе се идентификува по еден примерен локалитет во секоја од шесте економии од Западен Балкан, ќе се собираат релевантни податоци и ќе се изградат гео бази за специфични проекти. Собраните податоци ќе се користат за изготвување или ажурирање на Стандардните обрасци за податоци на избраните локации и за осмислување сет на цели и мерки за секое конкретно поле на интерес, од зачувување до поврзување, решенија засновани на природата и управување со инвазивни видови.

Овој интегративен и фокусиран пристап служи како модел за другите региони кои сакаат да ја заштитат и подобрат својата единствена биолошка разновидност. Ја нагласува потребата од спојување на економските и социјалните потреби со еколошките размислувања.

Понатаму, EU4Green ќе обезбеди поддршка за економиите на Западен Балкан во зачувувањето на скапоцената разновидност на видови, живеалишта и екосистеми, вклучувајќи ендемични видови и области со недопрена природа. Преку прекугранични активности и соработка, EU4Green настојува да создаде заедничка сила на Западен Балкан за заштита на биолошката разновидност во согласност со законодавството на ЕУ.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

ВИДИ ПОВЕЌ

Mak Kapetanovic

Мар 29, 2024

ВЕСТИ

Истражување за капацитетот на лабораториите за заштита на животната средина во Западен Балкан

EU4Green e podneo izveštaj „Status ekološki laboratorii na Zapadnom Balkanu (ZB) i njihovi kapaciteti“

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.