ВЕСТИ

EU4Green го зајакнува Западен Балкан преку работилници за Директивата за нитрати

Copyright: Nenad Konstantinović

Во координирани напори за зајакнување на еколошката одржливост и усогласеноста со регулативата, проектот EU4Green заврши серија работилници низ Западен Балкан.

Овие работилници, со посебен фокус на Директивата за нитрати, претставуваат важен чекор во вклучувањето на интересните групи од целиот регион. Работилниците, кои покриваат шест економии од Западен Балкан, ја истакнаа посветеноста на EU4Green за инклузивност и соработка. Со вклучување на различен опсег на засегнати страни во фазите на планирање и имплементација, иницијативата имаше за цел да промовира холистички пристап кон управувањето со животната средина, особено во однос на регулативата за нитрати.

Одлучно, заедно со корисниците, EU4Green финализира сеопфатен патоказ кој прецизно ја дефинира траекторијата на проектот. Овој патоказ ги опфаќа клучните елементи како што се координација на испораките и потребната обука, обезбедувајќи ефикасен и усогласен процес на имплементација.

Еден од истакнатите резултати на овие работилници е подобрената мрежа и комуникација помеѓу клучните чинители од секторите за вода и земјоделство низ Западен Балкан. Преку дискусии и споделување знаења, учесниците стекнаа сознанија и перспективи од витално значење за решавање на многуте предизвици што ги носи регулацијата за нитрати.

Изразувајќи благодарност до сите учесници за нивниот непроценлив придонес и проактивен ангажман, менаџерите на водните ресурси на EU4Green изразија желба да ја продолжат соработката со корисниците на полето на мониторинг на водите.

Овие континуирани партнерства ветуваат понатамошен напредок во зачувувањето на животната средина и усогласеноста со регулативата низ Западен Балкан. Додека иницијативата EU4Green продолжува да добива на интензитет, овие работилници сведочат за моќта на колективната акција во унапредувањето на еколошката одржливост и регулаторната хармонизација.

Со заедничка посветеност за промовирање одржливи и еколошки практики, засегнатите страни во Западен Балкан се подготвени да се соочат со предизвиците на регулацијата на нитрати со доверба и ефикасност.