НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОДИТЕ

Copyright: Umweltbundesamt

Додека Декларацијата од Софија ги поставува темелите за справување со предизвиците со водата во Западен Балкан, сè уште се потребни значителни напори и ресурси за да се подобри усогласувањето на регионот со стандардите за вода на ЕУ. Проектот EU4Green служи како витален чекор кон премостување на овој јаз и обезбедување одржлива иднина за Западен Балкан.

За да се решат овие прашања, проектот EU4Green даде приоритет на активностите во три области: мониторинг на водите, имплементација на Директивата за третман на урбани отпадни води и имплементација на Директивата за нитрати.

Мониторингот е од клучно значење за интегрирано управување со водните ресурси и одржливо управување со водите. Преку проектот ќе се обезбедат работилници и обуки за дизајн на мрежа, земање примероци, процедури за проценка и известување.

Директивата за третман на градските отпадни води има за цел да ги заштити водените средини од негативните ефекти на испуштањато на градските отпадни води. Проектот EU4Green ќе ја зајакне имплементацијата на директивата и ќе понуди работилници и обуки за управување со тиња, дефинирање на улоги и одговорности, усогласување на параметрите, формати за размена на податоци и развој на процедури за управување со податоци.

Директивата за нитрати има за цел да го заштити квалитетот на водата преку спречување на нитратите од земјоделски извори да ги загадуваат подземните и површинските води, како и промовирање на добри земјоделски практики. EU4Green ќе примени регионален пристап комбиниран со билатерална работа според индивидуалните потреби на корисниците, нагласувајќи ја соработката во секторите за вода и земјоделство.

iStockphoto.com - Thomas Vogel

Copyright: iStockphoto.com - Thomas Vogel

ВИДИ ПОВЕЌ

Јун 25, 2024

ВЕСТИ

Соработка меѓу Австрија и Србија за зачувување на Дунав

Оваа година Австрија претседава со стратегијата на ЕУ за регионот на Дунав, која ги обликува можностите за создавање просперитет, издржливост и безбедност за овој регион кој вклучува десет земји и над 80 милиони луѓе.

Јун 03, 2024

ВЕСТИ

Интервју: Водата е нашиот извор на живот

Во ова интервју, експертот на EU4Green, Харалд Лоишандл-Вајс, ја објаснува горливата тема за загадувањето на водата, ризикот од загадувачи и важноста на неопходните активности.

Мар 22, 2024

ВЕСТИ

СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА

Нашата цел е да обезбедиме чиста и безбедна вода за сите заедници во регионот на Западен Балкан.

Umweltbundesamt

Сеп 11, 2023

ВЕСТИ

ЧЕКОРИ ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕ СО НИТРАТИ И ПЕСТИЦИДИ

Непречистените отпадни води и отпадните води се главен извор на загадување на водите и исто така претставуваат сериозен проблем во некои области од регионот на Западен Балкан.

Umweltbundesamt

Јун 23, 2023

ВЕСТИ

ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ЈА ШТИТИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО

Правилниот третман на урбаните отпадни води е од клучно значење за подобрување на јавното здравје и благосостојбата на животната средина.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.