НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ПОЧВАТА

Copyright: iStockphoto.com-melhi_

Западен Балкан ги насочува своите напори од аспект на Зелената агенда што е близок до сите: дезагадување на почвата. Оваа иницијатива се усогласува со Стратегијата на ЕУ за почва за 2030 година и ја означува посветеноста на проектот да му даде приоритет на здравјето на почвата, поттикнувајќи поздрава животна средина и, со проширување, поздрави општества.

Примарните цели на оваа иницијатива се амбициозни, но сепак остварливи: идентификација на дифузно загадување на почвата и контаминирани локации, креирање на попис и регистар на овие локации и санација на оние кои претставуваат значителен ризик за здравјето на луѓето и животната средина.

Крајната визија е дека до 2050 година, сите почви во Западен Балкан се во „добра состојба“, цел што е во согласност со Законот за здравјето на почвите на ЕУ, кој треба да биде усвоен во 2023 година.

Оваа иницијатива е поткрепена со три клучни работни пакети. Воспоставување на мониторинг на дифузното загадување на почвата, за зајакнување на капацитетите за следење на квалитетот на почвата во Западен Балкан за да се подобри разбирањето на областите кои бараат заштита на почвата од дифузно загадување и деградација.

Дополнително, ќе се направи попис на контаминирани локации со идентификување на контаминирани локации и клучни активности за загадување на почвата. EU4Green ќе ја постави основата за проценка, одредување приоритети и поправка на овие локации. Овој работен пакет е од клучно значење за подобрување на размената на знаење и идентификување на најдобрите практики за ублажување на загадувањето на почвата.

Со воведувањето на хармонизирани лабораториски објекти и капацитети, EU4Green ја нагласува важноста да се има веродостојни податоци за сите медиуми за животната средина. Со усогласување на методите, контрола на квалитетот и координација на лабораториските капацитети во шесте економии, оваа акција ќе ја постави основата за успешно спроведување на Зелената агенда.

Johannes Compaan

Copyright: Johannes Compaan

ВИДИ ПОВЕЌ

Umweltbundesamt

Ное 08, 2023

ВЕСТИ

Загадување на Земјата – Интервју со експертите од EU4Green

Решавање на загадувањето на земјиштето во Западен Балкан за одржлива иднина

Окт 17, 2023

ВЕСТИ

Меѓународна работилница фокусирана на загадување на почвата и стратегии за мониторинг

Посветена на справување со загадувањето на почвата и стратегии за мониторинг, меѓународната работилница одржана во Тирана, Албанија, ги собра експертите и засегнатите страни од цела Европа и Западен Балкан.

Zoe-Fotolia.com_PSC

Мај 09, 2023

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА СЛЕДНАТА ФАЗА

Во понеделник, 8-ми мај 2023 година, Управниот комитет на проектот се состана онлајнсо цел да го одбележи почетокот на новата фаза на EU4Green Проектот и отпочнувањето на спроведувањето на активностите во шесте економии од Западен Балкан.

Chinnapong - Fotolia.com

Јун 17, 2022

ВЕСТИ

EU4GREEN: ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 17-ти јуни, Агенцијата за животна средина на Австрија (Umweltbundesamt), официјално го започна проектот EU4Green со хибриден настан во Црна Гора.