ВЕСТИ

Меѓународна работилница фокусирана на загадување на почвата и стратегии за мониторинг

Copyright: Irida Haxhi

Посветена на справување со загадувањето на почвата и стратегии за мониторинг, меѓународната работилница одржана во Тирана, Албанија, ги собра експертите и засегнатите страни од цела Европа и Западен Балкан. Претседаваа Марта Вепнер-Банко од Umweltbundesamt (Агенција за животна средина на Австрија) и Зигберт Хубер од истата организација, а работилницата беше организирана во два дела во текот на два дена.

Дел 1: Систем за идентификација на загадени локации и клучни активности за загадување

Првиот дел од работилницата започна со кафе за добредојде , по што следеа воведни говори на Зигберт Хубер и Абдула Дику, кои ја претставија агендата и дадоа насоки за средбата. Учесниците накратко се претставија пред дискусијата.

Главните презентации вклучуваа преглед на планираните активности и испораки за дезагадување на земјиштето од страна на Марта Вепнер-Банко, истражување за управувањето со контаминираното земјиште во Европа и САД од страна на Ираклис Панајотакис од Грција и увид во системот за управување со контаминирано земјиште во Австрија.

Претставниците на Србија, Грција и Северна Македонија споделија информации за статусот на идентификација на контаминирани локации и проекти за деконтаминација на почвата. Денот заврши со дискусија за методите за идентификување локации со потенцијална историја на загадување и клучните загадувачки активности, при што учесниците споделија увиди и идеи за примена во економиите на Западен Балкан.

Дел 2: Мониторинг на состојбата на загадувањето на земјиштето во економиите на Западен Балкан

Вториот ден од работилницата, со која претседаваше Зигберт Хубер, се фокусираше на следење на загадувањето на почвата во Западен Балкан. Презентациите ги истакнаа националните и регионалните регулативи, дизајнот и зачестеноста на мониторингот, измерените параметри, користените аналитички методи и идните планови за мониторинг на почвата.

Експерти од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија споделија увид во нивните иницијативи за следење на почвата, олеснувајќи ги дискусиите за сличностите, разликите и идните насоки. Денот заврши со преглед на следните чекори и завршни зборови на Зигберт Хубер.

За време на работилницата, учесниците се вклучија во корисни размени, поставувајќи ја основата за постојана соработка и развој на ефективни стратегии за справување со загадувањето на почвата и следење на предизвиците во регионот.

Работилницата заврши со заедничка вечера на 16 октомври и заеднички ручек на 17 октомври, обезбедувајќи можности за неформално вмрежување и понатамошна дискусија меѓу учесниците.