LAJME

Workshop-i Ndërkombëtar trajton ndotjen e tokës dhe Strategjitë e Monitorimit

Copyright: Irida Haxhi

Dedikuar adresimit të ndotjes së tokës dhe strategjive të monitorimit, një seminar ndërkombëtar i mbajtur në Tiranë, Shqipëri, mblodhi ekspertë dhe palë të interesuara nga e gjithë Evropa dhe Ballkani Perëndimor. Kryesuar nga Martha Wepner-Banko nga Umweltbundesamt (Agjencia e Mjedisit Austri) dhe Sigbert Huber nga e njëjta organizatë, seminari u organizua në dy pjesë gjatë dy ditëve.

Pjesa 1: Sistemi për identifikimin e vendeve të kontaminuara dhe aktiviteteve kryesore ndotëse

Pjesa e parë e workshop-it filloi me një sesion kafeje përshëndetëse e ndjekur nga fjalët hapëse nga Sigbert Huber dhe Abdulla Diku, duke paraqitur agjendën dhe duke ofruar udhëzime për takimin. Pjesëmarrësit u angazhuan në një raund të shkurtër prezantimesh përpara se të fillonin diskutimet.

Prezantimet kryesore përfshinin një përmbledhje të aktiviteteve të planifikuara dhe rezultateve për ndotjen e Tokës nga Martha Wepner-Banko, një studim mbi menaxhimin e tokës së kontaminuar në Evropë dhe SHBA nga Iraklis Panagiotakis nga Greqia dhe njohuri mbi sistemin për menaxhimin e tokës së ndotur në Austri.

Përfaqësuesit nga Serbia, Greqia dhe Maqedonia e Veriut dhanë përditësime mbi statusin e identifikimit të vendeve të kontaminuara dhe projekteve në vazhdim që synojnë dekontaminimin e tokës. Dita përfundoi me një diskutim mbi metodat për identifikimin e vendeve me histori të mundshme ndotjeje dhe aktivitete kyçe ndotëse, me pjesëmarrësit që shkëmbyen njohuri dhe ide për aplikim në ekonomitë e BB6.

Pjesa 2: Statusi i Monitorimit të Ndotjes së Tokës në BB6

Dita e dytë e seminarit, e drejtuar nga Sigbert Huber, u fokusua në monitorimin e ndotjes së tokës në Ballkanin Perëndimor. Prezantimet theksuan rregulloret kombëtare dhe rajonale, dizajnin dhe frekuencën e monitorimit, parametrat e matur, metodat analitike të përdorura dhe planet e ardhshme për monitorimin e tokës.

Ekspertë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova*, Mali i Zi dhe Serbia ndanë njohuri mbi iniciativat e tyre përkatëse të monitorimit të tokës, duke lehtësuar diskutimet mbi ngjashmëritë, dallimet dhe drejtimet e ardhshme. Dita u mbyll me një vështrim mbi hapat e ardhshëm dhe fjalët përmbyllëse nga Sigbert Huber.

Gjatë gjithë seminarit, pjesëmarrësit u angazhuan në shkëmbime të frytshme, duke hedhur bazat për bashkëpunim të vazhdueshëm dhe zhvillimin e strategjive efektive për të adresuar ndotjen e tokës dhe sfidat e monitorimit në rajon.

Workshop-i përfundoi me një darkë të përbashkët më 16 tetor dhe një drekë të përbashkët më 17 tetor, duke ofruar mundësi për rrjete informale dhe diskutime të mëtejshme midis pjesëmarrësve.