Mohim përgjegjësie

Mohim përgjegjësie

Umweltbundesamt (Agjencia e Mjedisit Austria) vepron në bazë të një kontrate me Komisionin Evropian (DG NEAR).

Komisioni Europian,
p.o. B-1049 Bruksel, Belgjikë

Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UBA-GmbH)
Agjencia e Mjedisit Austri
Spittelauer Lände 5
1090 Vjenë/Austri
Tel: +43-(0)1-31304

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave: datenschutzbeauftragter@umweltbundesamt.at

Regjistri i kompanive (Nr. Identifikimi): FN 187010s
Gjykata kompetente: Handelsgericht Wien
Numri UID (Nr TVSH): ATU45908200
Dhoma Ekonomike Federale e Austrisë

Prodhuesi:

New Moment New Ideas Company (Tel Sonja Karner, 4.4.2023)

Zbulimi i informacionit sipas seksionit 25 paragrafi 4 i Aktit Austriak të Medias

Kjo faqe interneti e Agjencisë së Mjedisit Austria synon të lehtësojë aksesin e publikut në informacione rreth iniciativave dhe fushave të përgjegjësisë së Agjencisë së Mjedisit Austria.

Mohim përgjegjësie

Përmbajtja e kësaj faqe interneti nuk përfaqëson komunikim në kuptimin e komunikimit të shërbimit publik. Kontribuesit tanë kanë hulumtuar me kujdes dhe kanë krijuar përmbajtjen për këtë faqe interneti. Sidoqoftë, gabimet nuk mund të përjashtohen plotësisht. Prandaj, kompanitë e sipërpërmendura nuk pranojnë asnjë përgjegjësi ose nuk japin asnjë garanci se përmbajtja është e plotë, e saktë ose e përditësuar.

Përdorimi i lejuar

Agjencia e Mjedisit Austria lejon riprodhimin e burimeve të saj, me citime të përshtatshme, për qëllime jokomerciale, me kusht që të mos zbatohen rregulla të tjera më specifike.

Riprodhimi i të dhënave multimediale (p.sh. foto, programe etj.) kërkon lejen paraprake të Agjencisë së Mjedisit Austria. Në raste të tilla, përdorimi i përgjithshëm nuk lejohet.