FINANCA E GJELBËR

Copyright: Umweltbundesamt

Ndërsa Ballkani Perëndimor po shkon drejt një të ardhmeje më të gjelbër, të kuptuarit e peizazhit financiar, programet e financimit të disponueshme dhe njohuritë thelbësore në financat e qëndrueshme bëhen faktorë kritik. Ekonomive të Ballkanit Perëndimor do t’u mundësohet të artikulojnë nevojat në lidhje me zbatimin e Axhendës së Gjelbër në programimin e Instrumentit të Para-Aderimit (IPA) III.

Projekti EU4Green, duke pranuar këto sfida, propozon strategji dhe mjete për të pajisur më mirë Ballkanin Perëndimor për këtë transformim. Rruga drejt suksesit qëndron në krijimin e një gjuhe të përbashkët për financim të qëndrueshëm, përmirësimin e të kuptuarit të programeve të financimit në dispozicion dhe angazhimin e institucioneve financiare lokale në tranzicionin e gjelbër.

EU4Green do të ofrojë trajnime për të kuptuarit dhe përdorimin e financave të gjelbra për sektorët publikë dhe privatë të gjashtë ekonomive të Ballkanit Perëndimor. Kjo nismë synon të krijojë një gjuhë të përbashkët të financimit të qëndrueshëm, duke fuqizuar palët e interesuara për të përmirësuar aksesin në financim dhe për të mobilizuar fonde shtesë për zbatimin e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

Projekti do të zhvillojë përmbledhje lehtësisht të kuptueshme të instrumenteve të disponueshme të financimit, do të përmirësojë bazën e njohurive dhe do të lehtësojë përdorimin e platformave ose mjeteve ekzistuese.

EU4Green thekson rëndësinë e angazhimit të sektorit financiar lokal, rritjen e ndërgjegjësimit për rreziqet që lidhen me klimën dhe promovimin e strategjive për të zbutur këto rreziqe. Këto përpjekje do të zhvendosin fokusin drejt projekteve më të gjelbra dhe do të mobilizojnë financimin privat.

Së fundi, angazhimi me bankat vendore kombëtare dhe qendrore është thelbësor për të harmonizuar rregulloret kombëtare me kuadrin rregullator të BE-së për Financat e Qëndrueshme.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

LEXO MË SHUMË

Zoe-Fotolia.com_PSC

Maj 09, 2023

LAJME

EU4GREEN: HYRJA NË FAZËN TJETËR

Ditën e hënë, në datën 8 maj 2023, u mblodh në platformën online Komiteti Drejtues i EU4Green, ndërsa projekti hyri kështu në një fazë të re drejt zbatimit të veprimtarive në gjashtë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Chinnapong - Fotolia.com

Qer 17, 2022

LAJME

EU4GREEN: TAKIMI FILLESTAR PËR PROJEKTIN E BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 17 qershor, Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit), lançoi zyrtarisht projektin EU4Green, nëpërmjet një aktiviteti hibrid, i cili u mbajt në Mal të Zi.