LAJME

Iniciativa për Obligacionet Klimatike

Copyright: Climate Bonds Initiative

Me Iniciativën për Obligacionet Klimatike, EU4Green ka ekzekutuar me sukses një Program trajnimi me ndikim, duke u angazhuar me 33 pjesëmarrës nga 5 ekonomi të ndryshme të Ballkanit Perëndimor.

Iniciativa për Obligacionet Klimatike është një organizatë ndërkombëtare që punon për të mobilizuar kapitalin global për veprime klimatike. Qëllimi është të zhvillohet një treg i madh dhe likuid i obligacioneve të gjelbra dhe klimatike që do të ndihmojë në uljen e kostos së kapitalit për projektet klimatike dhe përmirësimin e aksesit në borxhin me kosto më të ulët në tregjet në zhvillim.

Fuqizimi i autoriteteve vendore për të orientuar ndërlikimet e financave të qëndrueshme dhe të tranzicionit jo vetëm që forcon lidhjet e tyre me BE-në, por gjithashtu katalizon bashkëpunimin rajonal dhe lehtëson aksesin në kapital më me kosto efektive.

Vështrime nga Programi i Trajnimit:

  • Sesioni i parë – Trajnimi i obligacioneve GSS+: Ekipi ynë i ekspertëve të trajnimit dha një kuptim gjithëpërfshirës të obligacioneve GSS+, duke sqaruar rolin e tyre kryesor në riformësimin e tregjeve financiare. Pjesëmarrësit fituan njohuri mbi përfitimet e ndërsjella për investitorët dhe emetuesit.
  • Sesioni i dytë – Zhytje e thellë në taksonominë: Pjesëmarrësit hulumtuan në rëndësinë e taksonomive, hulumtuan kriteret e sektorit të ngulitura në këto instrumente dhe kuptuan aspektin vendimtar të ndërveprimit midis sistemeve ekzistuese të klasifikimit.
  • Sesioni i tretë – Udhërrëfyesi për një tranzicion të besueshëm dhe ambicioz: Pjesëmarrësit u pajisën me një pasqyrë të plotë të konceptit të tranzicionit. Ata hulumtuan prioritetet e reja të planifikimit të tranzicionit dhe u thelluan në parimet dhe kërkesat për hartimin e një plani tranzicioni të fortë, ambicioz dhe të besueshëm.