SMANJENJE ZAGAĐENJA VODE

Copyright: Umweltbundesamt

Dok Deklaracija iz Sofije postavlja osnovu za suočavanje sa izazovima vezanim za vodu na Zapadnom Balkanu, i dalje su potrebni značajni napori i resursi kako bi se poboljšalo usklađivanje regiona sa standardima voda EU. Projekat EU4Green služi kao vitalni korak ka premošćivanju ovog jaza i osiguravanju održive budućnosti za Zapadni Balkan.

Da bi riješio ova pitanja, projekat EU4Green je dao prioritetne akcije u tri oblasti: monitoring vode, implementacija Direktive o tretmanu gradskih otpadnih voda i implementacija Direktive o nitratima.

Monitoring je ključan za integrisano upravljanje vodnim resursima i održivo upravljanje vodama. Kroz projekat će biti obezbijeđene radionice i obuka o dizajnu mreže, uzorkovanju, procedurama procjene i izvještavanju.

Direktiva o tretmanu gradskih otpadnih voda ima za cilj da zaštiti vodenu sredinu od štetnih efekata ispuštanja gradskih otpadnih voda. Projekat EU4Green će ojačati implementaciju direktive i ponuditi radionice i obuke o upravljanju muljem, definisanju uloga i odgovornosti, harmonizaciji parametara, formatima za razmjenu podataka i razvoju procedura upravljanja podacima.

Direktiva o nitratima nastoji da zaštiti kvalitet vode sprječavanjem da nitrati iz poljoprivrednih izvora zagađuju podzemne i površinske vode, kao i promovisanjem dobre poljoprivredne prakse. EU4Green će primijeniti regionalni pristup kombinovan sa bilateralnim radom u skladu sa individualnim potrebama korisnika, naglašavajući saradnju u sektoru voda i poljoprivrede.

iStockphoto.com - Thomas Vogel

Copyright: iStockphoto.com - Thomas Vogel

PROČITAJ VIŠE

mar 22, 2024

VIJESTI

SVJETSKI DAN VODE

Naš cilj je osigurati čistu i sigurnu vodu za sve zajednice u regionu Zapadnog Balkana.

Umweltbundesamt

sep 11, 2023

VIJESTI

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA NITRATIMA I PESTICIDIMA

Netretirani otpad i otpadne vode glavni su izvor zagađenja voda i također izazivaju ozbiljnu zabrinutost u nekim područjima zapadnog Balkana.

Umweltbundesamt

jun 23, 2023

VIJESTI

OBRADA OTPADNIH VODA ŠTITI OKOLIŠ I ZDRAVLJE

Pravilna obrada otpadnih voda u urbanim područjima ključna je za poboljšanje javnog zdravlja i okolišnog blagostanja.

Zoe-Fotolia.com_PSC

maj 09, 2023

VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se sastao online kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

jun 17, 2022

VIJESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt / Agencija za okoliš Austrije, službeno je pokrenula projekt EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.