VIJESTI

SVJETSKI DAN VODE

Copyright: Trout55

Svjetski dan vode se obilježava svakog 22. marta od 1993. godine i prilika je da se podsjetimo dragocjenosti svake kapi vode.

U okviru projekta EU4Green, posvećeni smo unapređenju upravljanja vodom na Zapadnom Balkanu. Naši napori usmjereni su na poboljšanje praćenja kvaliteta vode i implementaciju ključnih EU direktiva poput Direktive o tretmanu otpadnih voda iz naselja i Direktive o nitratima.

Naš cilj je osigurati čistu i sigurnu vodu za sve zajednice u regionu Zapadnog Balkana.

Da bismo riješili ove probleme, projekt EU4Green je prioritetizirao akcije u tri područja:

• Monitoring vode

• Implementacija Direktive o tretmanu otpadnih voda iz naselja

• Implementacija Direktive o nitratima

Postoji mnogo načina za praćenje monitoring vode. Specijalisti za monitoring uzorkuju kemijsko stanje vode, sedimenta i tkiva riba kako bi odredili razine ključnih sastojaka poput rastvorenog kisika, hranjivih materija, metala, ulja i pesticida. Također prate fizičke uvjete poput temperature, protoka, sedimenata i potencijala erozije obala rijeka i obala jezera. Na polju zaštite vode, EU4Green će pružiti radionice i obuke o dizajnu mreže, uzorkovanju, postupcima procjene i izvještavanja kroz projekt.

Direktiva o tretmanu otpadnih voda iz naselja (UWWTD) namijenjena je zaštiti vodnih okoliša u EU od štetnih utjecaja ispuštanja urbanih otpadnih voda. Projekt EU4Green ima za cilj podržati implementaciju ove direktive pružanjem radionica i obuka na različite teme, uključujući upravljanje muljem, definiranje uloga i odgovornosti, standardizaciju parametara, razmjenu formata podataka i uspostavu postupaka upravljanja podacima.

Direktiva o nitratima ima za cilj sprečavanje poljoprivrednog onečišćenja vodnih izvora nitratima i promoviranje dobrih poljoprivrednih praksi. EU4Green će koristiti regionalni pristup, prilagođavajući napore potrebama svakog korisnika i naglašavajući suradnju između sektora voda i poljoprivrede.