LAJME

DITA BOTËRORE E UJIT

Copyright: Trout55

Dita Botërore e Ujit mbahet më 22 Mars çdo vit që nga viti 1993 dhe është një mundësi për të kujtuar veten për vlerën e çdo pike uji.

Në kuadër të projektit EU4Green, ne jemi të përkushtuar për të përmirësuar menaxhimin e ujit në Ballkanin Perëndimor. Përpjekjet tona përqendrohen në përmirësimin e monitorimit të cilësisë së ujit dhe zbatimin e direktivave thelbësore të BE-së, si Direktiva e Trajtimit të Ujërave Urbane të Mbeturinave dhe Direktiva e Nitrateve.

Qëllimi ynë është të sigurojmë ujë të pastër dhe të sigurt për të gjitha komunitetet në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Për të adresuar këto çështje, projekti EU4Green ka prioritizuar veprimet në tre fusha:

  • Monitorimi i ujit
  • Zbatimi i Direktivës për Trajtimin e Ujërave të Ndotura Urbane
  • Zbatimi i Direktivës për Nitratet

Ka shumë mënyra për të monitoruar kushtet e ujit. Specialistët e monitorimit marrin mostrën e gjendjes kimike të ujit, sedimenteve dhe indeve të peshkut për të përcaktuar nivelet e përbërësve kryesorë si oksigjeni i tretur, lëndët ushqyese, metalet, vajrat dhe pesticidet. Ata gjithashtu monitorojnë kushtet fizike si temperatura, rrjedha, sedimentet dhe potenciali i erozionit të brigjeve të përrenjve dhe brigjeve të liqeneve. Në këtë fushë të mbrojtjes së ujit, EU4Green do të ofrojë seminare dhe trajnime mbi projektimin e rrjetit, marrjen e mostrave, procedurat e vlerësimit dhe raportimi do të sigurohet përmes projektit.

Direktiva për Trajtimin e Ujërave të Zeza Urbane (TUZU) është projektuar për të mbrojtur mjediset ujore në BE nga ndikimet e dëmshme të shkarkimit të ujërave të zeza urbane. Projekti EU4Green synon të mbështesë zbatimin e direktivës duke ofruar seminare dhe sesione trajnimi mbi tema të ndryshme, duke përfshirë menaxhimin e llumit, përcaktimin e roleve dhe përgjegjësive, standardizimin e parametrave, shkëmbimin e formateve të të dhënave dhe vendosjen e procedurave të menaxhimit të të dhënave.

Direktiva e Nitrateve synon të parandalojë ndotjen bujqësore me nitrate të burimeve ujore dhe të promovojë praktikat e mira bujqësore. EU4Green do të përdorë një qasje rajonale, duke përshtatur përpjekjet për nevojat e secilit përfitues dhe do të theksojë bashkëpunimin midis sektorëve të ujit dhe bujqësisë.