VESTI

Svetski dan voda

Copyright: Trout55

Svetski dan voda svake godine se obeležava 22. marta od 1993. godine i predstavlja priliku da se podsetimo dragocenosti svake kapi vode.

U okviru projekta EU4Green, posvećeni smo unapređenju upravljanja vodom na Zapadnom Balkanu. Naši napori usmereni su na poboljšanju praćenja kvaliteta vode i sprovođenje ključnih direktiva EU, poput Direktive o prečišćavanju otpadnih voda u urbanim sredinama i Direktive o nitratima.

Naš cilj je osigurati čistu i bezbednu vodu za sve zajednice u regionu Zapadnog Balkana.

Kako bismo rešili ove probleme, projekat EU4Green je prioritetizovao akcije u tri oblasti:

  • Monitoring vode
  • Sprovođenje Direktive o prečišćavanju otpadnih voda u urbanim sredinama
  • Sprovođenje Direktive o nitratima

Postoji mnogo načina za monitoring vode. Specijalisti za monitoring uzorkuju hemijsko stanje vode, sedimenta i tkiva riba kako bi odredili nivo ključnih sastojaka poput rastvorenog kiseonika, hranljivih materija, metala, ulja i pesticida. Takođe prate i fizičke uslove poput temperature, protoka, sedimenta, i potencijala erozije obala reka i obala jezera. U ovoj oblasti, projekat EU4Green će organizovati radionice i obuke o dizajnu mreže, uzorkovanju, postupcima procene i izveštavanju.

Direktiva o prečišćavanju otpadnih voda u urbanim sredinama (UWWTD) osmišljena je da zaštiti vodene životne sredine u EU od štetnih uticaja ispuštanja otpadnih voda iz gradskih naselja. Projekat EU4Green ima za cilj podršku sprovođenju ove direktive pružanjem radionica i obuka na različite teme, uključujući upravljanje muljem, definisanje uloga i odgovornosti, standardizaciju parametara, razmenu formata podataka i uspostavljanje procedura upravljanja podacima.

Direktiva o nitratima ima za cilj sprečavanje poljoprivrednog zagađenja voda nitratima i promociju dobrih poljoprivrednih praksi. EU4Green će koristiti regionalni pristup, prilagođavajući napore potrebama svakog korisnika i naglašavajući saradnju između sektora vode i poljoprivrede.