SMANJENJE ZAGAĐENJA VODE

Copyright: Umweltbundesamt

Dok Deklaracija iz Sofije postavlja osnovu za suočavanje sa izazovima vezanim za vodu na Zapadnom Balkanu, i dalje su potrebni značajni napori i resursi kako bi se poboljšalo usklađivanje regiona sa standardima voda EU. Projekat EU4Green služi kao vitalni korak ka premošćivanju ovog jaza i osiguravanju održive budućnosti za Zapadni Balkan.

Da bi riješio ova pitanja, projekat EU4Green je dao prioritetne akcije u tri oblasti: monitoring vode, implementacija Direktive o tretmanu gradskih otpadnih voda i implementacija Direktive o nitratima.

Monitoring je ključan za integrisano upravljanje vodnim resursima i održivo upravljanje vodama. Kroz projekat će biti obezbijeđene radionice i obuka o dizajnu mreže, uzorkovanju, procedurama procjene i izvještavanju.

Direktiva o tretmanu gradskih otpadnih voda ima za cilj da zaštiti vodenu sredinu od štetnih efekata ispuštanja gradskih otpadnih voda. Projekat EU4Green će ojačati implementaciju direktive i ponuditi radionice i obuke o upravljanju muljem, definisanju uloga i odgovornosti, harmonizaciji parametara, formatima za razmjenu podataka i razvoju procedura upravljanja podacima.

Direktiva o nitratima nastoji da zaštiti kvalitet vode sprječavanjem da nitrati iz poljoprivrednih izvora zagađuju podzemne i površinske vode, kao i promovisanjem dobre poljoprivredne prakse. EU4Green će primijeniti regionalni pristup kombinovan sa bilateralnim radom u skladu sa individualnim potrebama korisnika, naglašavajući saradnju u sektoru voda i poljoprivrede.

iStockphoto.com - Thomas Vogel

Copyright: iStockphoto.com - Thomas Vogel

PROČITAJ VIŠE

Jun 25, 2024

VIJESTI

Saradnja između Austrije i Srbije na očuvanju Dunava

Ove godine Austrija predsjedava EU Strategijom za dunavski region, oblikujući mogućnosti za stvaranje prosperiteta, otpornosti i sigurnosti u ovom regionu, koji uključuje deset zemalja i preko 80 miliona ljudi.

Jun 03, 2024

VIJESTI

Intervju: Voda je naš izvor života

Intervju sa Haraldom Loishandl-Weiszom, glavnim stručnjakom za zagađenje vode i tematskim koordinatorom EU4Green projekta iz Agencije za životnu sredinu Austrije.

Mar 22, 2024

VIJESTI

SVJETSKI DAN VODE

Naš cilj je osigurati čistu i sigurnu vodu za sve zajednice u regionu Zapadnog Balkana.

Umweltbundesamt

Sep 11, 2023

VIJESTI

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA NITRATOM I PESTICIDIMA

Neobrađeni otpadni vodovi i otpadne vode glavni su izvor zagađenja voda i takođe predstavljaju ozbiljnu zabrinutost u nekim područjima Zapadnog Balkana.

Umweltbundesamt

Jun 23, 2023

VIJESTI

OBRADA OTPADNIH VODA ŠTITI ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE

Pravilna obrada otpadnih voda u urbanim područjima ključna je za poboljšanje javnog zdravlja i blagostanja životne sredine.

Zoe-Fotolia.com_PSC

May 09, 2023

VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

Jun 17, 2022

VIJESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt / Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekt EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.