SMANJENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA

Copyright: Umweltbundesamt

Šest ekonomija Zapadnog Balkana pati od lošeg kvaliteta vazduha, posebno tokom zime. Analizom postojećeg stanja, identifikovanjem nedostataka i strategijom neophodnog rada, privrede teže ka značajnom poboljšanju kvaliteta vazduha, a samim tim i realizaciji Zelene agende.

U okviru EU4Green-a određeni su radni paketi koji se bave sa nekoliko ključnih oblasti u vezi sa upravljanjem kvalitetom vazduha, monitoringom i izvještavanjem o emisijama.

U cilju poboljšanja upravljanja kvalitetom vazduha u ZB6, EU4Green će podržati razvoj planova za kvalitet vazduha sa fokusom na dva glavna izvora zagađenja vazduha – grijanje u domaćinstvima i sagorijevanje poljoprivrednog otpada.

Nacionalne referentne laboratorije (NRL) obezbjeđuju kvalitet dobijenih podataka o kvalitetu vazduha i njihovu sljedljivost prema nacionalnim i međunarodnim standardima. Već uspostavljeni NRL u Crnoj Gori predstavlja presedan za druge ekonomije Zapadnog Balkana. U EU4Green-u će se raspravljati o zahtjevima za NRL u svih šest ekonomija i razviti specifični pristupi za implementaciju.

Praćenjem zagađivača kao što su teški metali, PAH i VOC, hemijske laboratorije su ključne u borbi protiv zagađenja vazduha. Iz tog razloga, EU4Green ima za cilj da ojača kapacitete hemijskih laboratorija u osiguranju i kontroli kvaliteta; proširenje skupa praćenih parametara predstavlja priliku za dalje napredovanje.

Monitoring indikatora ekosistema obuhvata vazduh, ali i vegetaciju, šume, zemljište i vodu. Saradnja različitih aktera je stoga neophodna i biće uspostavljena kroz EU4Green. Štaviše, plan implementacije za sistem praćenja biće razvijen u skladu sa budućim zakonskim zahtjevima.

Odgovornost Zapadnog Balkana za kvalitet vazduha takođe će biti podržana radnim paketom EU4Green o izvještavanju o emisijama u vazduh i predlozima obaveza za smanjenje emisija.

Leonid Nyshko - Fotolia.com

Copyright: Leonid Nyshko - Fotolia.com

PROČITAJ VIŠE

Zoe-Fotolia.com_PSC

May 09, 2023

VIJESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLJEDEĆU FAZU

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

Jun 17, 2022

VIJESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt / Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekt EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.