ВЕСТИ

ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ЈА ШТИТИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО

Copyright: Umweltbundesamt

Правилниот третман на урбаните отпадни води е од клучно значење за подобрување на јавното здравје и благосостојбата на животната средина. Со ефективно третирање на отпадните води, се намалува ширењето на болести кои се пренесуваат преку водите, со што се заштитуваат водните ресурси и се минимизираат здравствените ризици. Исто така, се спречува контаминација на изворите на вода за пиење и се штитат водните екосистеми од штетни загадувачи. Градењето на робусни системи за третман на отпадни води е од суштинско значење за промовирање на благосостојбата на заедницата и постигнување одржлив развој.

Во регионот на Западен Балкан, кој се соочува со значителни предизвици во заштитата на водната средина од негативните ефекти од испуштањето на урбаните отпадни води и од индустриските отпадни води, Директивата на Европската Унија за третман на урбани отпадни води (UWWTD) игра витална улога. Оваа директива обезбедува рамка за соодветно отстранување на загадувачите од урбаните отпадни води, што ќе биде од огромен бенефит за урбаното население и за животната средина. Признаена како приоритет во рамките на Европската зелена агенда, Директивата за третман на урбани отпадни води придонесува за спроведувањето на целите на Европскиот зелен договор.

За поддршка на спроведувањето на UWWTD, проектот EU4Green ги обединува засегнатите страни од регионот на Западен Балкан и експертите на Агенцијата за животна средина Австрија. Во текот на јуни и јули, статусот на имплементацијата на Директивата за третман на урбани отпадни води во регионот беше дискутиран на работилниците одржани во секоја економија од Западен Балкан. Преку справување со заедничките предизвици и размена на најдобри практики, EU4Green има за цел да ги поведе властите од Западен Балкан во усвојувањето и целосното спроведување на Директивата за третман на урбани отпадни води, а со тоа да се спречи загадувањето на водата, да се заштити здравјето на луѓето и да се подобри животната средина.

ЧЕКОР ПО ЧЕКОР КОН ЕФИКАСНО ТРЕТИРАЊЕ НА ОТПАДНАТА ВОДА

Главниот фокус на работилниците беше да се поддржи Западен Балкан во воспоставувањето ефективни стратегии за управување со отпадната мил и во рационализирање на механизмите за редовно известување. Затоа, креирањето на сеопфатни програми за мониторинг на испуштањата на отпадните води беше дискутирано со националните претставници од секторите за здравство и води. Ова не само што ги опфаќа практичните аспекти на практиките за следење и дефинирањето на параметрите, туку исто така ја нагласува потребата од управување со податоците и процесите на известување.

На регионално ниво, постои потреба да се подобрат стапките на поврзување со собирните системи и станиците за третман на отпадни води. Работилниците го означуваат првиот чекор на EU4Green за зајакнување на капацитетите на корисниците во регионотсо цел да се развијат активности кои ќе го забрзаат воспоставувањето и развојот на оваа критична инфраструктура.

ПРЕТВОРАЊЕ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО МОЖНОСТИ

Зелената агенда е сеопфатен план кој има за цел да постигне еколошка одржливост и социо-економска трансформација. Тоа вклучува транзиција кон ниско јаглеродна економија, промовирање на обновливи извори на енергија, одржливо земјоделство и зачувување на биолошката разновидност. Социјалната правда, инклузивноста и моделите на одржлива потрошувачка се исто така нагласени за да се изгради отпорна и праведна иднина за сите.

Проектот EU4Green ги поддржува земјите од Западен Балкан во нивната транзиција кон модерни, ресурсно ефикасни и конкурентни економии. Финансиран од Европската унија и австриската влада, EU4Green во консултација со сите релевантни партнери ги поддржува Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија во зазеленувањето на нивните економии и во зајакнувањето на мониторингот и известувањето. Проектот го спроведува Агенцијата за животна средина на Австрија во соработка со владите, институциите и делегациите на ЕУ во Западен Балкан, стремејќи се кон одржлива и просперитетна иднина за регионот.

ЧЕКОР ПО ЧЕКОР КОН ЕФИКАСНО ТРЕТИРАЊЕ НА ОТПАДНАТА ВОДА

Главниот фокус на работилниците беше да се поддржи WB6 во воспоставувањето ефективни стратегии за управување со отпадна тиња и рационализирање на редовните механизми за известување. Затоа, креирањето на сеопфатни програми за мониторинг на испуштањата на отпадните води беше разговарано со националните претставници од секторите здравство и вода. Ова не само што ги опфаќа практичните аспекти на рутините за следење и дефинирањето на параметрите, туку исто така ја нагласува потребата од управување со податоци и процеси за известување.

На регионално ниво, постои потреба да се подобрат стапките на поврзување со собирните системи и станиците за третман на отпадни води. Работилниците го означуваат првиот чекор на EU4Green за зајакнување на корисниците во регионот да развијат активности кои ќе го забрзаат воспоставувањето и развојот на овие критични инфраструктури.

Umweltbundesamt

Copyright: Umweltbundesamt

ПРЕТВОРЕЊЕ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО МОЖНОСТИ

Зелената агенда е сеопфатен план кој има за цел да постигне еколошка одржливост и социо-економска трансформација. Тоа вклучува транзиција кон економија со ниска потрошувачка на јаглерод, промовирање на обновливи извори на енергија, одржливо земјоделство и зачувување на биолошката разновидност. Социјалната правичност, инклузивноста и моделите на одржлива потрошувачка се исто така нагласени за да се изгради еластична и правична иднина за сите.

Проектот EU4Green го поддржува Западен Балкан во нивната транзиција кон модерни, ефикасни во однос на ресурсите и конкурентни економии. Финансиран од Европската унија и австриската влада, проектот има за цел да го одвои економскиот раст од емисиите на стакленички гасови, користењето на ресурсите и создавањето отпад. Исто така, се фокусира на поттикнување на отпорноста на климата и зачувување на биолошката разновидност. Проектот го спроведува Агенцијата за животна средина Австрија во соработка со владите, институциите и делегациите на ЕУ во Западен Балкан, стремејќи се кон одржлива и просперитетна иднина за регионот.