ВЕСТИ

Одбележување зелени достигнувања: кампања #Успеавме на проектот EU4Green во Западен Балкан

Copyright: Umweltbundesamt

Како дел од нашата посветеност на транспарентност и вклученост на јавноста, со задоволство ја претставуваме кампањата #Успеавме, со цел да се истакнат достигнувањата на EU4Green во Западен Балкан. Преку оваа иницијатива сакаме да ги прославиме конкретните еколошки достигнувања, поттикнувањето оптимизам кај граѓаните и промовирањето на одговорноста во управувањето.

Достигнувања:

Кампањата #Успеавме служи како платформа за прикажување на регионалните и локалните достигнувања на EU4Green додека успешно спроведуваат мерки и реформи во согласност со директивите од Зелената агенда. Со фокусирање на конкретни активности, како што се финализирање на стратегиите за животна средина и истражување на капацитетите за лабораториско тестирање на животната средина во Западен Балкан, имаме за цел да го покажеме позитивното влијание на заедничките напори врз животната средина и општеството.

Промовирање на соработка:

Кампањата #Успеавме, исто така, има за цел да ја олесни соработката и споделувањето знаење меѓу засегнатите страни, вклучително и Делегацијата на Европската Унија и националните влади. Преку прикажување на најдобрите практики и успешни иницијативи, можеме да ги инспирираме другите економии да реплицираат и приспособат на успешни стратегии, што на крајот ќе доведе до напредок кон заедничките еколошки цели низ целиот регион.

Додека ги славиме достигнувањата истакнати во кампањата #Успеавме, препознаваме дека нашата работа е далеку од завршена. Ние продолжуваме да ги поддржуваме локалните самоуправи во нивните напори за промовирање на еколошката одржливост и справување со итни предизвици. Преку континуирана соработка и ангажман, можеме да изградиме посветла, позелена и поодржлива иднина за сите економии на граѓаните на Западен Балкан.