LAJME

Workshop Rajonale në Sarajevë Eksploron Edukimin e Gjelbër dhe Modulet Mikrokredenciale

Copyright: Mak Kapetanovic

Palët kryesore të interesit në arsim dhe qëndrueshmëri u mblodhën në Sarajevë për një seminar rajonal kryesor të fokusuar në avancimin e arsimit të gjelbër dhe nxitjen e zhvillimit të moduleve mikrokredenciale. Organizuar në kuadër të projektit EU4Green, i cili synon të lehtësojë tranzicionin drejt ekonomive moderne, me burime efikase në Ballkanin Perëndimor, seminari synoi të identifikojë nevojat arsimore dhe të përvijojë fushat tematike për rritjen e aftësive të gjelbra.

Përfaqësues nga ministritë e arsimit, agjencitë e sigurimit të cilësisë, bizneset trajnuese dhe organizatat joqeveritare u mblodhën për të diskutuar mbi strategjitë për integrimin e konsideratave mjedisore dhe klimatike në sistemet arsimore. Qëllimi kryesor ishte mbështetja e Ballkanit Perëndimor në përafrimin me Axhendën e Gjelbër dhe arritjen e neutralitetit klimatik deri në vitin 2050.

Në qendër të diskutimeve ishin sfidat e modernizimit të kurrikulave dhe sigurimit të rëndësisë së arsimit në kontekstin e zhvillimit të qëndrueshëm. Pjesëmarrësit nënvizuan rëndësinë e përmirësimit të cilësisë së arsimit formal, duke përfshirë standardet e mësuesve, trajnimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional. Përveç kësaj, kishte një theks të fortë në ndërtimin e kompetencave përtej kornizave tradicionale arsimore.

Një nga rezultatet kryesore të seminarit ishte miratimi i moduleve mikrokredenciale si një mjet për të mbështetur modernizimin e kurrikulës dhe për të promovuar arsimin gjithëpërfshirës në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Mikrokredencialet, të përshtatura për aftësi dhe kompetenca specifike, u identifikuan si një mjet fleksibël dhe efektiv për adresimin e nevojave arsimore në zhvillim të rajonit.

Objektivat specifike të seminarit përfshinin artikulimin e kërkesave për zhvillimin e aftësive të gjelbra, identifikimin e kornizave rregullatore për akreditimin e mikrokredencialeve dhe kërkimin e angazhimeve për të bashkëzhvilluar portofolet mikrokredenciale për nismat pilot në ekonomitë ose rajonet e zgjedhura.

Duke ecur përpara, palët e interesuara shprehën përkushtimin e tyre për avancimin e agjendës EU4Green dhe zbatimin e iniciativave të edukimit të gjelbër. Punëtoria shërbeu si një platformë thelbësore për nxitjen e bashkëpunimit dhe nxitjen e përparimit drejt sistemeve arsimore të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Ballkanin Perëndimor.