ВЕСТИ

Регионална работилница во Сараево истражува зелено образование и модули за микро-сертификати

Copyright: Mak Kapetanovic

Клучните актери во областа на образованието и одржливоста се собраа во Сараево на клучната регионална работилница посветена на подобрување на зеленото образование и развој на модули за микро-сертификати. Организирана во рамките на проектот EU4Green, чија цел е да ја олесни транзицијата кон модерни економии со ефикасни ресурси во Западен Балкан, работилницата имаше за цел да ги идентификува образовните потреби и да ги дефинира тематските области за подобрување на зелените вештини.

Претставници на министерствата за образование, агенции за обезбедување квалитет, образовни претпријатија и невладини организации се собраа да разговараат за стратегиите за интегрирање на еколошките и климатските прашања во образовните системи. Главната цел беше да се поддржат земјите од Западен Балкан во усогласување со Зелената агенда и постигнување климатска неутралност до 2050 година.

Главни точки на дискусиите беа предизвиците за модернизирање на наставните програми и обезбедување на релевантност на образованието во контекст на одржливиот развој. Учесниците ја истакнаа важноста од подобрување на квалитетот на формалното образование, вклучувајќи ги стандардите на наставниците, обуката и континуираниот професионален развој. Исто така, акцентот беше ставен на развојот на компетенциите надвор од традиционалните образовни рамки.

Еден од клучните резултати на работилницата беше поддршката за модули за микро-сертификати како средство за поддршка на модернизацијата на наставната програма и промовирање на инклузивно образование во Западен Балкан. Микро-сертификатите, приспособени на специфични вештини и компетенции, се идентификувани како флексибилна и ефективна алатка за справување со образовните потреби на регионот кои се развиваат.

Специфичните цели на работилницата вклучуваа артикулирање на барањата за развој на зелени вештини, идентификување регулаторни рамки за акредитација на микро-сертификати и собирање заложби за заеднички развој на портфолија на микро-сертификати за пилот иницијативи во избрани економии или региони.

Понатаму, учесниците ја изразија својата посветеност за унапредување на агендата EU4Green и имплементација на иницијативи за зелено образование. Работилницата послужи како клучна платформа за поттикнување соработка и постигнување напредок кон одржливи, инклузивни образовни системи во Западен Балкан.