VESTI

MERE PROTIV ZAGAĐENJA NITRATIMA I PESTICIDIMA

Copyright: Trout55

Neprečišćena kanalizacija i otpadne vode glavni su izvor zagađenja voda i predstavljaju ozbiljan problemu nekim područjima Zapadnog Balkana. Konkretno, curenje otpadnih voda iz poljoprivrede u podzemne vode glavni je izvor zagađenja nitratom i pesticidima i predstavlja glavnu brigu u celoj Europi, kao i na Zapadnom Balkanu. EU4Green podržava Zapadni Balkan u implementaciji Direktive o nitratima kao osnove za zaštitu vodnih resursa, uspostavljanje dobrih poljoprivrednih praksi i monitoringa zagađenja voda.

Nitrati koji se koriste u đubrivima i različiti pesticidi koji se koriste u poljoprivredi cure u podzemne vode i slivaju se u površinske vode sa poljoprivrednih polja. Visok nivo nitrata čini vodu nepogodnom za piće. Takođe, utiče na reke, jezera i morsetako što remeti njihov nivo kiseonika, što prouzrokuje preveliki rast algi. To ima snažan uticaj na vodene sisteme i vodene organizme, poput riba. Direktiva o nitratima ima za cilj da zaštiti kvalitet vode u celoj Evropi sprečavanjem zagađenja podzemnih i površinskim vodama nitratima iz poljoprivrede i promovisanjem  dobrih poljoprivrednih praksi.

Regionalna radionica o implementaciji Evropske direktive o nitratima održaće se u Podgorici 12. i 13. septembra, a povezuje dve ključne teme EU4Green-a: Smanjenje zagađenja vode i Održiva poljoprivreda. Glavni ciljevi radionice su razvijanje polazišta za kontinuiranu saradnju sa korisnicima u regionu i bolje razumevanje statusa implementacije, prioriteta, izazova i sledećih koraka za sprovođenje Direktive o nitratima na Zapadnom Balkanu. Austrijski i zapadnobalkanski stručnjaci za podzemne i površinske vode, poljoprivredu i okolinu, razmatraće u Podgorici kako razviti Kodekse dobre poljoprivredne prakse, izraditi Akcione programe za nitrate i kako ih prilagoditi nacionalnim zahtevima. Radionica takođe pruža priliku za umrežavanje, razmenu iskustava i prenos znanja.

PRETVARANJE IZAZOVA U MOGUĆNOSTI

Zelena agenda je sveobuhvatan plan koji nastoji da postigne održivost životne sredine i društveno-ekonomsku transformaciju. To uključuje prelazak na ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika, promovisanje obnovljive energije, održivu poljoprivredu i očuvanje biodiverziteta. Društvena jednakost, inkluzivnost i održivi obrasci potrošnje takođe su naglašeni da bi se izgradila otporna i pravedna budućnost za sve.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u njegovoj tranziciji ka modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansiran od strane Evropske unije i austrijske vlade, EU4Green podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju u ozelenjavanju njihovih privreda u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima i u poboljšanju praćenja i izveštavanja. Projekat sprovodi Agencija za životnu sredinu Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i delegacijama EU na Zapadnom Balkanu, težeći održivoj i prosperitetnoj budućnosti regiona.