LAJME

Ligji për Menaxhimin e Mbetjeve miratohet në Mal të Zi

Copyright: Umweltbundesamt

Parlamenti malazez miratoi Ligjin për menaxhimin e mbeturinave, ndryshimet në Ligjin për shkarkimet industriale, si dhe ndryshimet në ligjin për produktet biocide.

Ministri i Turizmit, Mjedisit, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit Verior, Vladimir Martinoviq, deklaroi se Ligji për Menaxhimin e Mbetjeve është një nga ligjet më të rëndësishme në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe në përmbushjen e synimeve shumë kërkuese të direktivave të Bashkimit Evropian (BE). që janë duke u përfshirë në legjislacionin malazez.

Sipas tij, ka pasur një nevojë të njohur për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në periudhën e mëparshme, me një shkallë më të lartë të ndarjes së mbetjeve në burim, rritje të shkallës së ripërdorimit dhe riciklimit, si dhe ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme, e cila kërkonte risi të kuadri legjislativ.

Ai theksoi se rëndësi e veçantë i është kushtuar organizimit efikas të grumbullimit, dhe përpunimit të mbetjeve nga produktet: ambalazhimi, pajisjet elektrike dhe elektronike, bateritë dhe akumulatorët, automjetet, mjetet e peshkimit me plastikë, plastika njëpërdorimshe dhe gomat.

“Në këtë drejtim, praktika më e mirë e BE-së, e inkorporuar në ligj, është Programi i Përgjegjësisë së Zgjeruar të Prodhuesit, i cili synon të sigurojë që prodhuesit apo importuesit e produkteve të mbajnë përgjegjësi financiare dhe organizative për menaxhimin e llojit të përmendur të mbeturinave”, shtoi ministri Martinoviq.

Ai përkujtoi se Ligji parasheh ndalimin e përdorimit të qeseve plastike të lehta, me trashësi nga 15 deri në 50 mikron, ndërsa në vendin e paketimit lejohet përdorimi i qeseve plastike të lehta me trashësi deri në 15 mikron.

“Një nga përfitimet kryesore të miratimit të këtij ligji është se ai krijon kushte për aplikimin e një ekonomie cirkulare, e cila para së gjithash nënkupton shfrytëzimin më efikas të burimeve tona natyrore”, tha ministri Martinoviq.

Përpara miratimit të ligjit, ekspertët e EU4Green janë angazhuar për të kryer kontrollin e përputhshmërisë, për të përcaktuar nivelin e përputhshmërisë me rregulloret e BE-së dhe kështu këshillojnë qeverinë malazeze në hartimin e ligjit. Kjo është hera e dytë që ekspertët e EU4Green nga Agjencia e Mjedisit Austria kanë qenë në gjendje të ndihmojnë Malin e Zi në miratimin e ligjeve të reja mjedisore, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e BE-së.