VESTI

Usvojen Zakon o upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Copyright: Umweltbundesamt

Crnogorski parlament usvojio je Zakon o upravljanju otpadom, izmene Zakona o industrijskim emisijama, kao i izmene Zakona o biocidnim proizvodima.

Ministar turizma, životne sredine, održivog razvoja i razvoja severa, Vladimir Martinović, izjavio je da je Zakon o upravljanju otpadom jedan od najvažnijih zakona u oblasti zaštite životne sredine i u ispunjavanju vrlo zahtevnih ciljeva direktiva Evropske unije (EU) koje se inkorporiraju u crnogorsko zakonodavstvo.

Prema njemu, prepoznata je potreba za unapređenim upravljanjem otpadom u prethodnom periodu, s većim stepenom odvajanja otpada na izvoru, povećanim stopama ponovne upotrebe i recikliranja, kao i izgradnjom potrebne infrastrukture, što je zahtevalo inovaciju zakonodavnog okvira.

Poseban naglasak stavio je na efikasnu organizaciju prikupljanja, sakupljanja i obradu otpada iz proizvoda: ambalaže, električne i elektronske opreme, baterija i akumulatora, vozila, ribolovne opreme sa plastikom, plastike za jednokratnu upotrebu i guma.

„U tom smislu, najbolja praksa EU, inkorporirana u Zakon, je Program proširene odgovornosti proizvođača, koji ima za cilj osigurati da proizvođači ili uvoznici proizvoda snose finansijsku i organizacionu odgovornost za upravljanje pomenutim tipom otpada“, dodao je ministar Martinović.

Podsetio je da Zakon predviđa zabranu upotrebe laganih plastičnih kesa, sa debljinom zida od 15 do 50 mikrona, dok se upotreba laganih plastičnih kesa sa debljinom do 15 mikrona dozvoljava na mestu pakovanja robe ili proizvoda.

„Jedna od glavnih koristi usvajanja ovog Zakona je stvaranje uslova za primenu cirkularne ekonomije, što pre svega podrazumeva efikasniju upotrebu naših prirodnih resursa“, rekao je ministar Martinović.

Pre usvajanja zakona, stručnjaci EU4Green-a angažovani su da izvrše proveru usaglašenosti, utvrde stepen usaglašenosti sa propisima EU i time savetuju crnogorsku vladu u izradi zakona. Ovo je već drugi put da su stručnjaci EU4Green iz Agencije za životnu sredinu Austrije mogli da pomognu Crnoj Gori u usvajanju novih zakona o životnoj sredini, u skladu sa zakonima i propisima EU.