VIJESTI

Usvojen Zakon o upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Copyright: Umweltbundesamt

Vlada Crne Gore usvojila je Zakon o upravljanju otpadom, izmjene Zakona o industrijskim emisijama, kao i izmjene Zakona o biocidnim proizvodima.

Ministar turizma, životne sredine, održivog razvoja i razvoja sjevernog regiona, Vladimir Martinović, izjavio je da je Zakon o upravljanju otpadom jedan od najvažnijih zakona u oblasti zaštite životne sredine i u ispunjavanju veoma zahtjevnih ciljeva direktiva Evropske unije (EU) koje se inkorporiraju u crnogorsko zakonodavstvo.

Prema njegovim riječima, prepoznata je potreba za unapređenjem upravljanja otpadom u prethodnom periodu, sa većim stepenom odvajanja otpada na izvoru, povećanim stopama ponovne upotrebe i recikliranja, kao i izgradnjom potrebne infrastrukture, što je zahtijevalo inoviranje zakonodavnog okvira.

Naglasio je da je poseban naglasak stavljen na efikasnu organizaciju prikupljanja, sakupljanja i obrade otpada iz proizvoda: ambalaže, električne i elektronske opreme, baterija i akumulatora, vozila, ribolovne opreme s plastikom, plastike za jednokratnu upotrebu i guma.

“U tom smislu, najbolja praksa EU, inkorporirana u Zakon, je Program proširene odgovornosti proizvođača, koji ima za cilj da osigura da proizvođači ili uvoznici proizvoda snose finansijsku i organizacionu odgovornost za upravljanje pomenutim tipom otpada”, dodao je ministar Martinović.

Podsjetio je da Zakon predviđa zabranu upotrebe laganih plastičnih kesa, sa debljinom zida od 15 do 50 mikrona, dok je upotreba laganijih plastičnih kesa sa debljinom zida do 15 mikrona dozvoljena na mjestu pakovanja robe ili proizvoda.

“Jedna od glavnih koristi usvajanja ovog Zakona je stvaranje uslova za primjenu cirkularne ekonomije, koja, prije svega, podrazumijeva efikasniju upotrebu naših prirodnih resursa”, rekao je ministar Martinović.

Prije usvajanja zakona, EU4Green eksperti angažovani su da izvrše provjeru usaglašenosti, utvrde nivo usaglašenosti sa propisima EU i tako savjetuju crnogorsku vladu u izradi zakona. Ovo je već drugi put da su EU4Green eksperti iz Agencije za životnu sredinu Austrije mogli pomoći Crnoj Gori u usvajanju novih zakona o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonima i propisima EU.