LAJME

RRITJA E EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË AFTËSIVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Copyright: Umweltbundesamt

Në ndjekjen e vazhdueshme të zhvillimit të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor, EU4Green mbetet e përkushtuar për të formuar një të ardhme më të gjelbër përmes iniciativave të saj arsimore. Aktivitetet arsimore përputhen lehtësisht me Axhendën e Gjelbër të Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Nisma synon të kapërcejë hendekun midis politikës dhe zbatimit duke funksionalizuar edukimin e gjelbër bazuar në nevojat e reja arsimore dhe trajnimi të përshkruara në Axhendën e Gjelbër.

Një arritje e rëndësishme në kuadër të veprimeve arsimore EU4Green, është përfundimi me sukses i “Raportit mbi Kompetencat e kërkuara për Transformimin e Gjelbër” deri në fund të vitit 2023. Ky moment historik i punës së përbashkët midis EU4Green dhe World University Service, Austri pasqyron pikën kulmore të vlerësimit të nevojave të palëve të interesuarara gjatë Workshop-it Rajonal të Arsimit dhe kërkimeve të gjera sekondare.

Adresimi i mangësive të aftësive

Vlerësimi i nevojave të palëve të interesuara theksoi një mangësi thelbësore në trajnimin dhe certifikimin e operatorëve të Impiantit të Trajtimit të Ujërave Urbane (UWWTP). Për të adresuar këtë mangësi, EU4Green mbështet ekonomitë për të krijuar trajnime profesionale për personelin e UWWTP. Kjo iniciativë përputhet me planet e qarta të ekonomive të Ballkanit Perëndimor për zbatimin e Direktivës për Trajtimin e Mbeturinave Urbane të Ujërave (91/271/EC).

Portofole mësimore holistike

Duke njohur rëndësinë e të mësuarit të vazhdueshëm, EU4Green po thekson portofolet e të mësuarit afatgjatë. Këto portofol synojnë të krijojnë një kuptim të përbashkët të terminologjisë së gjelbër dhe të ofrojnë module të specializuara mësimore të harmonizuara me shtyllat tematike të EU4Green si p.sh. tranzicioni i gjelbër, ekonomi rrethore.

Mikro-kredencialet për mësimin e synuar

Në përgjigje të nevojës urgjente për praktika miqësore me mjedisin, EU4Green po eksploron zhvillimin e portofoleve të zhvillimit të kapaciteteve Micro-Credential në fushat e sipërpërmendura. Mikrokredencialet ofrojnë një përvojë mësimore të personalizuar, sipas kërkesës, duke i lejuar individët të marrin njohuri të synuara me shpejtësi. Kjo qasje është në kontrast me afatet e gjata kohore që lidhen me degët tradicionale.

Networking dhe Bashkëpunimi

Aktivitetet e networking të EU4Green me organizata të tilla si Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF), ERISEE dhe UNICEF synojnë të nxisin dialogun e vazhdueshëm dhe të identifikojnë sinergjitë në aktivitetet arsimore. Angazhimet e ardhshme të planifikuara përfshijnë diskutime mbi punën dhe projektet e lidhura me mikrokredencialet me institucionet arsimore deri në përfundimin e projektit në 2025.

Bashkëpunimet me OJF-të, duke përfshirë Build Green Group në Shqipëri, luajnë një rol kryesor në strategjinë e EU4Green. Një workshop i planifikuar vijues me OJF-të në vitin 2024 do të mbledhë perspektiva të ndryshme për ndërtimin e kapaciteteve, duke përfshirë njohuri mbi iniciativat aktuale në rajonin e BB6.

Angazhimi i EU4Green për avancimin e arsimit të qëndrueshëm mbetet i palëkundur. Projekti vazhdon të evoluojë, duke kontribuar në një të ardhme më të gjelbër dhe më të ndërgjegjshme për mjedisin për Ballkanin Perëndimor.

https://wus-austria.org/

https://www.umweltbundesamt.at/