ВЕСТИ

Регионалната работилница во Тирана посветена на предизвиците на одржливото земјоделство

Copyright: Irida Haxhi

На 20 септември во Тирана, Албанија се одржа важен регионален работен состанок со фокус на два клучни работни пакети во областа на одржливото земјоделство. Организирана како дел од тековните напори за поттикнување на соработката и справување со итни земјоделски предизвици, работилницата имаше за цел да воспостави основа за тековна соработка меѓу шесте економии, а истовремено да го унапреди разбирањето на регионалните основи и можности.

Првиот ден од работилницата беше посветен на работниот пакет поврзан со агроеколошките индикатори и мониторинг. Експерти и засегнати страни се вклучија во дискусии насочени кон развивање стратегии за ефективно следење на земјоделските практики и нивните влијанија врз животната средина. Целта беше да се постават основи за информирано донесување одлуки и одржливо управување со земјоделството.

Вториот ден вниманието беше насочено кон стратешките пристапи за адаптација кон климатските промени во земјоделството, како и мерките за одржливо користење и складирање на водата во земјоделството. Учесниците се вклучија во сеопфатни дијалози, потпирајќи се на експертизата на специјалисти за земјоделство и животна средина од сите региони-корисници. Дискусиите беа насочени кон идентификување на иновативни решенија за соочување со предизвиците што ги носат климатските промени и недостигот на вода, клучните аспекти за обезбедување на отпорност и одржливост на земјоделските практики.

Работилницата создаде атмосфера која поттикна длабока, лична размена, олеснувајќи го споделувањето на најдобрите практики и истражувањето на можностите за соработка. Со спојување на различни перспективи и експертиза, работилницата имаше за цел да поттикне проактивни напори кон развивање одржливи решенија за регионалните агро-еколошки предизвици.

Во иднина, согледувањата и стратегиите генерирани за време на работилницата се очекува да ги информираат тековните иницијативи и да ги обликуваат идните соработки насочени кон промовирање на одржливи земјоделски практики низ регионот. Настанот ја истакна важноста на колективната акција и споделувањето знаење во справувањето со сложените предизвици со кои се соочува земјоделството во модерното време.