LAJME

Workshop-i Rajonal në Tiranë trajton Sfidat e Bujqësisë së Qëndrueshme

Copyright: Irida Haxhi

Një Workshop i rëndësishëm Rajonal u mblodh në Tiranë, Shqipëri, më 20 shtator, duke u fokusuar në dy Paketa Kritike të Punës në fushën e Bujqësisë së Qëndrueshme. Organizuar si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të nxitur bashkëpunimin dhe për të adresuar sfidat urgjente bujqësore, seminari synoi të krijojë një bazë për bashkëpunim të vazhdueshëm midis gjashtë ekonomive duke rritur të kuptuarit e bazave dhe mundësive rajonale.

Dita e parë e seminarit u përqëndrua në Paketën e Punës në lidhje me Treguesit dhe Monitorimin Agro-Mjedisor. Ekspertët dhe palët e interesuara u përfshinë në diskutime që synonin zhvillimin e strategjive për monitorimin efektiv të praktikave bujqësore dhe ndikimeve të tyre mjedisore. Objektivi ishte krijimi i bazës për vendimmarrje të informuar dhe menaxhim të qëndrueshëm bujqësor.

Në ditën e dytë, vëmendja u zhvendos në qasjet strategjike për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike në bujqësi, si dhe masat për përdorimin dhe ruajtjen e qëndrueshme të ujit në bujqësi. Pjesëmarrësit u angazhuan në dialog gjithëpërfshirës, duke u mbështetur në ekspertizën e specialistëve të bujqësisë dhe mjedisit nga të gjitha rajonet përfituese. Diskutimet u fokusuan në identifikimin e zgjidhjeve inovative për të adresuar sfidat e paraqitura nga ndryshimet klimatike dhe mungesa e ujit, aspekte thelbësore në sigurimin e qëndrueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së praktikave bujqësore.

Seminari nxiti një mjedis të favorshëm për shkëmbim të thellë, personal, duke lehtësuar ndarjen e praktikave më të mira dhe eksplorimin e mundësive të bashkëpunimit. Duke bashkuar perspektiva dhe ekspertizë të ndryshme, seminari synoi të katalizojë përpjekjet proaktive drejt zhvillimit të zgjidhjeve të qëndrueshme për sfidat rajonale agro-mjedisore.

Duke ecur përpara, njohuritë dhe strategjitë e krijuara gjatë seminarit pritet të informojnë iniciativat e vazhdueshme dhe të formësojnë bashkëpunimet e ardhshme që synojnë promovimin e praktikave të qëndrueshme bujqësore në të gjithë rajonin. Eventi nënvizoi rëndësinë e veprimit kolektiv dhe shkëmbimit të njohurive në adresimin e sfidave komplekse me të cilat përballet bujqësia në epokën moderne.