ВЕСТИ

Онлајн работилница за AEI и мониторинг во Црна Гора

Copyright: Umweltbundesamt

Заедно со експерти од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Црна Гора, експертите на EU4Green дадоа повеќе информации за Зелената агенда за Западен Балкан (GAWB) и за EU4Green, кои се поврзани со AEI во фокусот на проектот и чекори кои треба да се преземат во наредниот период.

Програмата на работилницата се потпира на резултатите од регионалната работилница за AEI што се одржа во септември 2023 година во Тирана, но и на други претходни активности на EU4Green, како што е регионалната онлајн работилница за индикациите на бруто хранливата рамнотежа и вебинарот за земјоделство со висока природна вредност одржана во февруари 2024 година.

Експертите на EU4Green ги споделија и објаснија методите за избрани AEI, пресметка и проценка од ЕУ и земјите-членки на ЕУ, како и извештаи кои можат да послужат како еден вид насоки за црногорските експерти кои ќе собираат податоци во текот на следните неколку месеци. Собирањето податоци, кои последователно ќе бидат анализирани и вклучени во релевантното известување во иднина, е важен чекор во имплементацијата на GAWB во секоја економија.

За време на работилницата се разговараше за расположливите податоци и податоците што треба да се соберат, со што се потврди дека следните чекори во собирањето податоци може да се спроведат што е можно поефикасно. Меѓу другото, темата на работилницата беше пристапот на ЕЕА кон земјоделството со висока природна вредност во Црна Гора, а експертите беа поканети да учествуваат на вебинарот на ЕЕА во мај 2024 година, во врска со податоците за користење на земјиштето.

Целта на постигнатиот договор е фазата на собирање податоци да заврши наесен во сите шест економии, што ќе им овозможи на експертите за одржливо земјоделство на проектот да ја започнат следната фаза од проектниот столб.