LAJME

Workshop online për AEI dhe monitorim në Mal të Zi

Copyright: Umweltbundesamt

Me pjesëmarrjen e ekspertëve nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave malazeze, ekspertët e EU4Green kanë ofruar më shumë informacion rreth Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor (GAWB) dhe rreth EU4Green, përkatësisht të lidhura me AIE-të në fokus të projektit dhe hapat që janë duhen bërë në periudhën e ardhshme.

Programi i seminarit mbështetet në rezultatet e seminarit rajonal të AEI, i cili u mbajt në shtator 2023 në Tiranë, por edhe në aktivitete të tjera të mëparshme të EU4Green, të tilla si seminari rajonal i Treguesit të Bilancit të lëndëve ushqyese bruto në internet dhe webinar i tokës bujqësore me vlerë të lartë natyrore të mbajtur në Shkurt 2024.

Ekspertët e EU4Green ishin në gjendje të ndajnë dhe të shpjegojnë metodat për AEI-të e përzgjedhura, llogaritjen dhe vlerësimin nga BE dhe vendet anëtare të BE-së dhe të ndajnë raporte të cilat mund të shërbejnë si një lloj udhëzuesi për ekspertët malazezë të cilët do të mbledhin të dhëna gjatë disa muajve të ardhshëm. Mbledhja e të dhënave, të cilat rrjedhimisht do të analizohen dhe përfshihen në raportimet përkatëse në të ardhmen, është një hap i rëndësishëm në zbatimin e GAWB nga çdo ekonomi.

Gjatë seminarit u diskutuan të dhënat e disponueshme dhe që do të mblidhen, duke u siguruar që hapat e mëposhtëm në mbledhjen e të dhënave mund të kryhen sa më efikase të jetë e mundur. Ndër të tjera, qasja e Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA) për tokën bujqësore me vlerë të lartë natyrore në Mal të Zi ishte një temë e seminarit dhe ekspertët ftohen të marrin pjesë në webinarin e EEA në Maj 2024, në lidhje me të dhënat e përdorimit të tokës.

Qëllimi i kësaj përpjekje është që faza e mbledhjes së të dhënave të përfundojë në vjeshtë në të gjashtë ekonomitë, duke lejuar ekspertët e Bujqësisë së Qëndrueshme të projektit të iniciojnë fazën tjetër të kësaj shtylle të projektit.