ВЕСТИ

Патот на Косово* кон нови кружни деловни модели

Copyright: Chinnapong-Fotolia.com

Патот на Косово* коннови кружни деловни модели

  1. OKT 2023.

Косово* се стреми кон одржлива циркуларна економија и го отвора патот кон нови модели на кружен бизнис. Следниот чекор ќе биде нов документ за насоки до крајот на 2023 година, кој го претставува пејзажот за интеграција на кружниот бизнис модел на Косово*. Оваа иницијатива е поддржана од проектот EU4Green и е заеднички напор за поттикнување одржливи економски практики кои се усогласуваат со пошироките еколошки цели.

Кружните деловни модели претставуваат отстапување од традиционалната линеарна економија, фокусирајќи се на одржливоста на користењето на ресурсите преку намалување, повторна употреба и рециклирање. Интеграцијата на овие модели е особено релевантна за Косово* бидејќи има за цел да го подобри управувањето со отпадот, да ја подобри ефикасноста на ресурсите и да генерира економски и социјални придобивки.

Соработката е клучот за успехот на иницијативата, со тоа што Министерството за заштита на животната средина, просторно планирање и инфраструктура на Косово (МЕПСИ), Агенцијата за заштита на животната средина на Косово* и Австриската агенција за заштита на животната средина заеднички обезбедуваат приспособени упатства кои одговараат на уникатните потреби на земјата.

Г-ѓа Лендита Сопа, виш референт за управување со опасен отпад во Министерството за заштита на животната средина и управување со отпад, ја нагласува важноста на претстојниот документ за упатства во однос на националната политика:

„Овој документ за насоки е клучна алатка за ефективна имплементација на Патоказот за циркуларна економија. Тој е наменет да ја зацврсти стратешката визија на „Патоказ“ во опипливи деловни практики низ Косово*“.

Документ како водич ќе ги опфати следните аспекти:

Преглед на принципите на циркуларниот бизнис модел и нивната примена во контекст на Косово*. Рамка за стратешка политика која ги идентификува секторите каде што кружните деловни модели можат најефективно да се интегрираат. Клучни стратегии за вклучување на засегнатите страни за поттикнување на соработка помеѓу различни сектори и нивоа на управување. Финансиски стратегии и стимулации дизајнирани да ја поттикнат деловната заедница да усвои кружни принципи. Препораки за политика кои го поддржуваат воспоставувањето и растот на кружно деловно опкружување во Косово. Со оваа иницијатива за усвојување на кружен бизнис модел, Косово* презема проактивни чекори за усогласување со стандардите за заштита на животната средина на Европската унија и се позиционира за одржлив развој и економски раст. Очекуваното објавување на документот за насоки на почетокот на 2024 година е клучна компонента на посветеноста на Косово* за градење поотпорна и поодржлива економија.

ПРЕТВОРАЊЕ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО МОЖНОСТИ

Проектот EU4Green го поддржува Западен Балкан во транзицијата кон модерни, ефикасни во однос на ресурсите и конкурентни економии. Финансиран од Европската Унија и австриската влада, EU4Green ги поддржува Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија во позеленувањето на нивните економии во консултација со сите релевантни партнери и подобрување на мониторингот и известувањето. Проектот го спроведува Агенцијата за заштита на животната средина на Австрија во соработка со владите, институциите и делегациите на ЕУ во Западен Балкан, стремејќи се кон одржлива и просперитетна иднина за регионот.

Важни линкови:

https://www.mit-ks.net/

https://www.ammk-rks.net/

https://www.umweltbundesamt.at/

https://mmphi.rks-gov.net/MMPHIFolder/DocumentsFiles/2023_8171e270-643b-4de3-9387-91794084eb8b.pdf