LAJME

Kosova* drejt rrugës së modeleve të reja qarkore të biznesit

Copyright: Chinnapong-Fotolia.com

Kosova* drejt rrugës së modeleve të reja qarkore të biznesit

21 tetor 2023

Kosova* po synon për një ekonomi të qëndrueshme  dhe po hap rrugën drejt modeleve të reja të biznesit qarkor. Pika e ardhshme do të jetë një dokument i ri udhëzues deri në fund të vitit 2023, i cili krijon një peizazh për integrimin e Modeleve Qarkore të Biznesit në Kosovë*. Kjo nismë mbështetet nga projekti EU4Green dhe përfaqëson një përpjekje të përbashkët për të nxitur praktika të qëndrueshme ekonomike që përputhen me objektivat më të gjera mjedisore.

Modele të tilla të biznesit përfaqësojnë një largim nga ekonomia tradicionale lineare, duke u fokusuar në qëndrueshmërinë e përdorimit të burimeve përmes reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit. Integrimi i këtyre modeleve është veçanërisht i rëndësishëm për Kosovën* pasi kërkon të përmirësojë menaxhimin e mbetjeve, të rrisë efikasitetin e burimeve dhe të gjenerojë përfitime ekonomike dhe sociale.

Bashkëpunimi është çelësi i suksesit të iniciativës, me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës* (MMPH), Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës* dhe Agjencinë Austriake te Mjedisit të bashkuar për të ofruar udhëzime të përshtatura për të përmbushur nevojat unike të vendit.

Znj. Lendita Sopa, zyrtare e lartë për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme në MMPH, thekson rëndësinë e dokumentit të ardhshëm udhëzues në lidhje me politikën kombëtare:

“Ky dokument udhëzues është një mjet thelbësor për zbatimin efektiv të Udhërrëfyesit të Ekonomisë qarkore. Është krijuar për të ankoruar vizionin strategjik të udhërrëfyesit në praktikat e prekshme të biznesit në mbarë Kosovën*.”

Dokumenti udhëzues do të mbulojë aspektet e mëposhtme:

Një pasqyrë e parimeve qarkore të modelit të biznesit dhe aplikimi i tyre në kontekstin e Kosovës*.

Një kornizë politikash strategjike që identifikon sektorët ku Modelet Qarkore të Biznesit mund të integrohen në mënyrë më efektive.

Strategjitë e angazhimit për palët kryesore të interesuara për të nxitur bashkëpunimin në sektorë dhe nivele të ndryshme të qeverisjes.

Strategjitë financiare dhe stimujt e krijuar për të inkurajuar komunitetin e biznesit të miratojë parime qarkore.

Rekomandime politikash që mbështesin krijimin dhe rritjen e një mjedisi qarkullues të biznesit në Kosovë*.

Me këtë iniciativë për miratimin e modeleve qarkore të biznesit, Kosova* po ndërmerr masa proaktive për t’u përafruar me standardet mjedisore të Bashkimit Evropian dhe për të pozicionuar veten për zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje ekonomike. Publikimi i parashikuar i dokumentit udhëzues në fillim të vitit 2024 është një komponent kyç i përkushtimit të Kosovës* për ndërtimin e një ekonomie më elastike dhe më të qëndrueshme.

KTHIMI I SFIDAVE NË MUNDËSI

Agjenda e Gjelbër është një plan gjithëpërfshirës që synon të arrijë qëndrueshmërinë mjedisore dhe transformimin socio-ekonomik. Ajo përfshin tranzicionin drejt një ekonomie me karbon të ulët, promovimin e energjisë së rinovueshme, bujqësisë së qëndrueshme dhe ruajtjes së biodiversitetit. Barazia sociale, gjithëpërfshirja dhe modelet e konsumit të qëndrueshëm theksohen gjithashtu për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të barabartë për të gjithë.

Projekti EU4Green mbështet Ballkanin Perëndimor në tranzicionin e tij drejt ekonomive moderne, efikase në burime dhe konkurruese. Financuar nga Bashkimi Evropian dhe qeveria Austriake, projekti mbështet Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën*, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë drejt një ekonomie të gjelbër, në konsultim me qeveritë, institucionet dhe delegacionet e BE-së në Ballkanin Perëndimor, duke punuar për një të ardhme të qëndrueshme dhe të begatë për Rajonin.

Lidhje e rëndësishme:

https://www.mit-ks.net/

https://www.ammk-rks.net/

https://www.umweltbundesamt.at/

https://mmphi.rks-gov.net/MMPHIFolder/DocumentsFiles/2023_8171e270-643b-4de3-9387-91794084eb8b.pdf