VIJESTI

Put Kosova* ka novim modelima cirkularnog poslovanja

Copyright: Chinnapong-Fotolia.com

Put Kosova* ka novim modelima cirkularnog poslovanja

  1. OKT 2023.

Kosovo* teži održivoj cirkularnoj ekonomiji i otvara put ka novim modelima cirkularnog poslovanja. Sljedeći korak biće novi dokument o smjernicama do kraja 2023. godine, koji predstavlja pejzaž za integraciju modela kružnog poslovanja u Kosovo*. Ova inicijativa podržana je projektom EU4Green i predstavlja zajednički napor da se podstaknu održive ekonomske prakse koje se usklađuju sa širim ciljevima zaštite životne sredine.

Modeli cirkularnog poslovanja predstavljaju odstupanje od tradicionalne linearne ekonomije, fokusirajući se na održivost upotrebe resursa putem smanjenja, ponovne upotrebe i recikliranja. Integracija ovih modela posebno je relevantna za Kosovo* jer teži poboljšanju upravljanja otpadom, unaprjeđenju efikasnosti resursa i generisanju ekonomskih i socijalnih benefita.

Saradnja je ključ uspjeha inicijative, pri čemu Ministarstvo zaštite životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Kosova* (MZŽSPI), Agencija za zaštitu životne sredine Kosova* i Agencija za zaštitu životne sredine Austrije zajedno pružaju prilagođene smjernice koje odgovaraju jedinstvenim potrebama zemlje.

Gospođa Lendita Sopa, viša službenica za upravljanje opasnim otpadom u MZŽSPI, ističe značaj predstojećeg dokumenta o smjernicama u vezi sa nacionalnom politikom:

„Ovaj dokument o smjernicama ključan je alat za efikasnu implementaciju Roadmap-e za cirkularnu ekonomiju. Namijenjen je ukotvljivanju strateške vizije Roadmap-e u opipljive poslovne prakse širom Kosova*.“

Dokument o smjernicama obuhvatiće sljedeće aspekte:

Pregled principa modela cirkularnog poslovanja i njihova primjena u kontekstu Kosova*. Strateški okvir politike koji identifikuje sektore u kojima se modeli kružnog poslovanja mogu najefikasnije integrisati. Strategije angažovanja ključnih zainteresovanih strana kako bi se podstakla saradnja između različitih sektora i nivoa upravljanja. Finansijske strategije i podsticaji dizajnirani da podstaknu poslovnu zajednicu da usvoji cirkularne principe. Preporuke politike koje podržavaju uspostavljanje i rast cirkularnog poslovnog okruženja u Kosovu*. Ovom inicijativom za usvajanje modela cirkularnog poslovanja, Kosovo* preduzima proaktivne korake kako bi se uskladilo sa standardima zaštite životne sredine Evropske unije i pozicioniralo se za održivi razvoj i ekonomski rast. Očekivano objavljivanje dokumenta o smjernicama početkom 2024. godine ključna je komponenta predanosti Kosova* izgradnji otpornije i održive ekonomije.

PRETVARANJE IZAZOVA U PRILIKE

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u tranziciji ka modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansiran od strane Evropske unije i austrijske vlade, EU4Green podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju u zelenjenju svojih ekonomija u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima i unaprjeđenju praćenja i izvještavanja. Projekat sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i Delegacijama EU na Zapadnom Balkanu, težeći održivoj i prosperitetnoj budućnosti za region.

Važni linkovi:

https://www.mit-ks.net/

https://www.ammk-rks.net/

https://www.umweltbundesamt.at/

https://mmphi.rks-gov.net/MMPHIFolder/DocumentsFiles/2023_8171e270-643b-4de3-9387-91794084eb8b.pdf