ВЕСТИ

Работилница за биодиверзитет и прекугранична теренска посета

Copyright: Umweltbundesamt

Во понеделник, на 25 март, во соработка со Министерството за туризам, екологија, одржлив развој и развој на северниот регион на Црна Гора, се одржа работилницата Мониторинг методологии на Директивата на ЕУ за живеалишта и нивна имплементација во Црна Гора.

Мониторингот на биолошката разновидност е клучен дел од заштитата на природата и биолошката разновидност. На оваа работилница се разговараше за правните барања, методолошките рамки и релевантните индикатори за исполнување на барањата за известување од Директивата на ЕУ за природата и претстојниот Закон за обнова на природата.

На работилницата беа вклучени различни засегнати страни и експерти. Увид во тековниот систем за мониторинг поврзан со Директивата за живеалишта во Црна Гора даде Драган Рогановиќ од Агенцијата за заштита на животната средина, додека експертот на EU4Green Томас Елмауер (Umweltbundesamt) презентираше мониторинг и известување според Директивата за живеалишта во Австрија. Ко-водачот на проектот EU4Green, Лаура Хохоф и експертот за биодиверзитет Катарина Хахлер зборуваа за проектот како целина и за конкретните претстојни активности поврзани со биолошката разновидност.

Работилницата беше проследена со дводневна теренска работа на Скадарското Езеро во Црна Гора и на Бјешкет е Немуна, Зали и Рупес во Косово. Со вклучување на 15 експерти за биолошка разновидност од различни области (на пр. птици, риби, живеалишта итн.), теренската посета обезбеди методологијата да биде јасна и конзистентна меѓу сите експерти. Ова помогна да се елиминираат потенцијалните недоразбирања на почетокот на процесот и да се намали пристрасноста при земање примероци.

По оваа активност, 15-те ангажирани експерти ќе можат самостојно да ги спроведат следните фази од теренската работа на EU4Green за биолошка разновидност на нивните пилот локации.

Работниот пакет за биолошка разновидност EU4Green се фокусира на шест пилот-локалитети (по еден во секоја економија) кои се заштитени подрачја и претставуваат репрезентативни речни екосистеми и нивните поплавни рамнини, а може да станат предложени локации Натура2000. Активностите на овој работен пакет се фокусирани на собирање релевантни податоци за заштита на природата на овие пилот локации, особено во рамките на Директивите на ЕУ за природата.