LAJME

Sa I rëndësishem është llumi?

Copyright: Umweltbundesamt

Normalisht, llumi nuk shoqërohet me një burim që mund të përdoret në fusha të ndryshme si bujqësia dhe energjia. Sidoqoftë, kjo është pikërisht ajo që diskutuam në konferencën “Perspektivat mbi Menaxhimin e Llumit nga Impiantet e Trajtimit të Ujërave të Ndotura (PPOV).”

Dr. Vladimir Pavićević, profesor në Fakultetin e Teknologjisë dhe Metalurgjisë, na udhëhoqi përmes kësaj teme emocionuese, dhe ligjërata u ndoq nga studentë femra dhe meshkuj, të frymëzuar për të aplikuar njohuri të reja në karrierën e ardhshme në lidhje me menaxhimin e ujërave të ndotura.

Ligjërata të hollësishme u mbajtën nga ekspertë nga Fakulteti i Shkencave, Universiteti i Novi Sadit. Profesorja e asociuar Dr. Vesna Peshiq foli për faktorët që ndikojnë në cilësinë e llumit dhe si të shfrytëzohet më tej ky burim i rëndësishëm.

Profesor Dr. Đurđa Kerkez theksoi rëndësinë e llumit në nxjerrjen e fosforit nga impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura, duke u ndalur në aspektet teknologjike të këtij procesi. Fosfori është një mineral që shfrytëzohet gjithnjë e më shumë dhe përdorimi i tepërt i këtij elementi thelbësor mund të çojë në mungesë në tregun global, prandaj ky proces është vendimtar për ruajtjen e fosforit.

Profesorja e asociuar Dr. Anita Leovac Macerak prezantoi përfitimet e përdorimit të llumit dhe ujërave të ndotura të trajtuara në bujqësi. Llumi është një burim që mund të jetë vendimtar për pasurimin e tokës dhe përmirësimin e rendimentit.

Ne patëm mundësinë të prezantojmë programin e punës në lidhje me reduktimin e ndotjes së ujërave të zeza në kuadër të projektit EU4Green, si dhe rezultatet e seminarit të mbajtur në fund të nëntorit 2023 me temën e trajnimit të operatorëve. Qëllimi i këtij segmenti të projektit është, ndër të tjera, të kontribuojë në ngritjen e trajnimeve profesionale të operatorëve në rajon, sipas standardeve ndërkombëtare.

Konferenca u organizua në kuadër të Forumit të Ujit në Panairin e Beogradit, i cili, përveç ideve novatore për menaxhimin e ujit, prezantoi edhe ekspozues të shumtë që shfaqnin produktet dhe shpikjet e tyre në menaxhimin e ujit. Zhvillimi teknologjik sjell zgjidhje që kontribuojnë në menaxhimin më të mirë dhe më efikas të ujit dhe ruajtjen e burimeve ujore.

Konferenca u organizua nga Shoqata për Teknologjinë e Ujit dhe Inxhinierinë Sanitare (AWTSE).