ВЕСТИ

СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА

Copyright: Trout55

Светскиот ден на водата се одржува секоја година на 22 март од 1993 година и е можност да се потсетиме на скапоценоста на секоја капка вода.

Во рамките на проектот EU4Green, посветени сме на подобрување на управувањето со водите во Западен Балкан. Нашите напори се фокусираат на подобрување на мониторингот на квалитетот на водата и имплементација на клучните директиви на ЕУ, како што се Директивата за третман на урбани отпадни води и Директивата за нитрати.

Нашата цел е да обезбедиме чиста и безбедна вода за сите заедници во регионот на Западен Балкан.

За да се решат овие прашања, проектот EU4Green даде приоритет на активностите во три области:

  • Мониторинг на водата
  • Имплементација на Директивата за третман на урбани отпадни води
  • Имплементација на Директивата за нитрати

Постојат многу начини за следење на водата. Специјалисти за мониторинг земаат примероци од хемијата на водата, седиментот и рибиното ткиво за да ги утврдат нивоата на клучните состојки како што се растворениот кислород, хранливи материи, метали, масла и пестициди. Тие исто така ги следат физичките услови како што се температурата, протокот, седиментот и потенцијалот за ерозија на речните брегови и езерските брегови. Во оваа област, проектот EU4Green ќе организира работилници и обуки за дизајн на мрежа, земање примероци, процедури за проценка и известување.

Директивата за третман на урбани отпадни води (UWWTD) е дизајнирана да ги заштити водните средини во ЕУ од штетните влијанија на испуштањето урбани отпадни води. Проектот EU4Green има за цел да ја поддржи имплементацијата на директивата преку обезбедување работилници и обуки на различни теми, вклучувајќи управување со тињата, дефинирање на улоги и одговорности, стандардизирање на параметрите, размена на формати на податоци и воспоставување процедури за управување со податоци.

Директивата за нитрати има за цел да го спречи земјоделското загадување со нитрати на изворите на вода и да промовира добри земјоделски практики. EU4Green ќе користи регионален пристап, приспособувајќи ги напорите на потребите на секој корисник и ќе ја нагласи соработката помеѓу секторите за вода и земјоделството.