ВЕСТИ

Мониторинг и адаптација на климатските промени во земјоделството

Copyright: Irida Haxhi

EU4Green работилница за агроеколошки индикатори и одржливо користење на водата во земјоделството на 20 и 21 септември во Тирана

Земјоделските практики имаат директни и индиректни ефекти врз почвата, климата и воздухот, биодиверзитетот и водата. Акциониот план за имплементација на Зелената агенда за Западен Балкан, меѓу другото, ја нагласува потребата да се воспостават основни линии што ги илустрираат односите меѓу земјоделството и животната средина изградени врз силни податоци и докази.

Мониторингот преку индикаторите за агро-екологија помага да се покаже напредокот и развојот на политиките во овој столб од Зелената агенда. EU4Green ја нагласува важноста на агроеколошките индикатори (АЕИ) и ги поддржува корисниците со истражување на начини за пополнување на празнините во податоците, развивање методолошки подобрувања, прокси индикатори, како и зајакнување на вмрежувањето и градењето институционални капацитети за подобрување на состојбата со податоците.

На работилницата EU4Green во Тирана, претставници од министерствата за земјоделство на Западен Балкан и други земјоделски и еколошки институции се собраа за да разговараат за можните и неопходни случувања и подобрувања на АЕИ за подобро следење на напредокот и напорите за имплементацијата на Зелената агенда, но и за да им служат на другите агро-еколошки политички цели, како евалуација на програмите за рурален развој (ИПАРД програми) во регионот на Западен Балкан.

Мерки за одржливо користење и складирање на водата

Уште една клучна тема на EU4Green и работилницата во Тирана е адаптацијата на климатските промени во земјоделството. Климатските промени претставуваат значителни ризици за земјоделството, вклучувајќи непредвидливи временски обрасци, зголемени штетници и болести и промена на достапноста на вода. Прилагодувањето на овие предизвици не е само корисно, туку и суштинско за опстанокот и одржливоста на земјоделството во регионот. Фокусот на EU4Green на ова поле е поддршка на стратешките пристапи за зајакнување на отпорноста на земјоделските системи на Западен Балкан од една страна и зајакнување на советувањето за одржливо користење на водата и мерките за складирање во земјоделството од друга страна. Адресирање на првата точка, пристапи и појдовни точки за Статусната анализа на адаптацијата на климатските промени во земјоделството беше претставена од Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа. Што се однесува до втората точка на работилницата, учесниците дискутираа за мерките и нацрт-прашалникот за одржливо користење/складирање на водата во земјоделството за земјоделски советодавни услуги и предизвиците на земјоделството поради климатските промени.

Сесиите кои беа одржани овозможија фокусирани и квалитетни дискусии за воспоставување регионален пристап за Западен Балкан, но земајќи ги предвид националните околности и зајакнување на соработката меѓу различните нивоа на управување.

Претворање на предизвиците во можности

Одржливите системи за храна и руралните области се главна тема на Зелената агенда за Западен Балкан. Овој сеопфатен план се стреми да постигне еколошка одржливост и социо-економска трансформација.

Проектот EU4Green го поддржува Западен Балкан во нивната транзиција кон зелени, модерни, ефикасни во однос на ресурсите и отпорни на еколошки закани. Финансиран од Европската Унија и австриската влада, проектот го спроведува Агенцијата за животна средина Австрија во соработка со владите, институциите и делегациите на ЕУ во Западен Балкан, стремејќи се кон одржлива и просперитетна иднина за регионот.

Корисни линкови :

Context – Agriculture – Eurostat (europa.eu)

Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe — European Environment Agency (europa.eu)