LAJME

Bashkëpunimi avancon Strategjinë Mjedisore të Kosovës* për Dekadën e ardhshme

Copyright: Umweltbundesamt

Data: 9 nëntor 2023.

Kosova* është duke punuar në mënyrë aktive në “Strategjinë për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillim të Qëndrueshëm 2022 – 2031”. Projekti EU4Green po luan një rol të rëndësishëm në finalizimin e këtij dokumenti duke siguruar që strategjia e Kosovës* të përputhet me objektivat më të gjera të Agjendës së Gjelbër dhe Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane. Përtej kësaj, ekspertët e EU4Green do të kryejnë një analizë të plotë të projekt-strategjisë për të matur përputhshmërinë e saj me direktivat mjedisore evropiane, për të vlerësuar kërkesat financiare të nevojshme për zbatimin e strategjisë gjatë dhjetë viteve të ardhshme dhe për të lidhur strategjinë dhe Planin e Veprimit përkatës me masa konkrete. planifikuar për ekzekutim në periudhën e afërt trevjeçare.

Një ekspert ndërkombëtar së bashku me përfaqësuesin e projektit EU4Green, janë duke punuar së bashku me Grupin Punues të caktuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës për të çuar përpara këto iniciativa. Ky bashkëpunim nënvizon përkushtimin ndaj qëllimeve të përbashkëta mjedisore dhe standardeve ndërkombëtare.

Punëtoria e parë, që shënon fillimin e këtij bashkëpunimi, u zhvillua më 9 nëntor 2023, në ambientet e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Ishte një takim kyç ku pjesëmarrësit reflektuan mbi gjetjet fillestare të draft strategjisë, duke adresuar mangësitë e identifikuara të pajtueshmërisë me Strategjitë e BE-së, Agjendën e Gjelbër të Ballkanit Perëndimor dhe strategjitë kombëtare të Kosovës*.

Ndërsa Kosova* vazhdon të përsosë udhërrëfyesin e saj mjedisor dhe të zhvillimit të qëndrueshëm, mbështetja e EU4Green po siguron që strategjia të jetë edhe ambicioze dhe e arritshme, duke e vendosur drejt një rruge të qëndrueshme për të ardhmen e vendit.

Lidhje e rëndësishme:

https://www.mit-ks.net/

https://www.ammk-rks.net/

https://www.umweltbundesamt.at/