ВЕСТИ

Добрата соработка е клучна за подобар квалитет на воздухот

Copyright: Mak Kapetanovic

Проектот EU4Green што го спроведува Австриската агенција за животна средина, 31.1. и на 1 февруари 2024 година одржа работилница во Сараево за локални мерки насочени кон подобрување на квалитетот на воздухот. Учествуваа министерствата за заштита на животната средина на Србија и Северна Македонија, Сојузното Министерство за животна средина и туризам, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Светска банка и бројни локални и меѓународни организации.

Дводневната работилница конкретно се занимава со сегментот на поединечни постројки за согорување на локално ниво, со осврт на плановите за управување со квалитетот на воздухот и можноста за финансирање мерки за промена на видовите извори на енергија во домаќинствата и согорување на земјоделскиот отпад. Работилницата ја водеа експерти од Австриската агенција за животна средина, г-дин Кристијан Нагл и г-дин Зигмунд Бомер, каде ги презентираа општите барања за плановите и програмите за квалитетот на воздухот, како и примери на добра практика за финансирање мерки за греење. Г-дин Зијад Лугавиќ, градоначалникот на Тузла, зборуваше за мерките за замена на јагленот и другите чекори што се преземаат во Тузла.

Претставничката на проектот EU4Green во Босна и Херцеговина, Маја Чоловиќ-Дал, изјави: „Фокусот на проектот EU4green е катализа на процесот со цел да се исполнат целите и стратешките определби дефинирани со активностите на Агендата за Западот. Балканот и Зелениот договор на ЕУ во Западен Балкан, потпишан од Босна и Херцеговина во рамките на софиските декларации. Еден од сегментите е подобрувањето на квалитетот на воздухот, а емисиите од поединечни инсинератори и согорувањето на земјоделскиот отпад се главни извори на загадување на воздухот во Западен Балкан. Прашањето за придонес кон декарбонизација и подобрување на квалитетот на воздухот на локално ниво е прецизно отсликано преку систематската замена на видовите горива во поединечни печки и греење. Придонесот на локалните заедници, и плански и финансиски, е клучна алка во постигнувањето на целите за намалување на емисиите.

Еден од водечките европски експерти за квалитет на воздухот од Австриската агенција за животна средина, г-дин Кристијан Нагл, во оваа прилика рече: „Емисиите за кои зборувавме, од греењето дома и од согорувањето на земјоделскиот отпад, навистина претставуваат голем проблем во контекст на загадувањето на воздухот во сите земји од Западен Балкан. Затоа, важно е да се воспостави добра координација и соработка меѓу различните нивоа на власт, и хоризонтално и вертикално, и да се има добра комуникација и соработка меѓу економиите во регионот и на ниво на градови. Драго ни е што како Агенција можеме да понудиме многу релевантни знаења и искуства, примери на добри практики и успешни модели кои можат да бидат од голема корист за локално и национално ниво во регионот за подобрување на квалитетот на воздухот. Спроведувањето на мерките е исто така неопходно за исполнување на целите на Зелената агенда за Западен Балкан.“

ШТО Е EU4GREEN?

Проектот EU4Green го поддржува Западен Балкан – Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија – во спроведувањето на „Зелената агенда за Западен Балкан“, во позеленувањето на нивните економии во консултација со сите релевантни партнери и во подобрувањето на мониторингот и известувањето.

EU4Green во регионот ќе придонесе за транзиција кон кружна економија, ќе придонесе за следење и намалување на загадувачите во воздухот, водата и земјиштето, ќе го направи земјоделството поодржливо и поотпорно на климата, ќе помогне во зачувувањето на биолошката разновидност, ќе обезбеди ад хок поддршка на политиката на високо ниво, зајакнување на мониторингот и известувањето за Зелената агенда, подобрување на разбирањето на Зелената агенда преку комуникациски активности, зајакнување на зеленото образование, вклучување на граѓанското општество и други засегнати страни и поттикнување на финансирањето на зелената транзиција.

За да се обезбеди сопственост на процесот и да се зајакне прифаќањето, EU4Green ги вклучува носителите на одлуки и засегнатите страни во процесот. Активностите на EU4Green, исто така, ќе обезбедат конкретна поддршка за усогласување на законодавството во економиите со acquis communautaire на ЕУ.

За време на проектот EU4Green, економиите од Западен Балкан ќе ја подобрат меѓусебната соработка, со цел да се донесат економски и еколошки придобивки за регионот за повеќе од 20 милиони луѓе.

Европската унија го финансира проектот EU4Green со 10 милиони евра, а Австриската агенција за развој со 1 милион евра. Проектот го спроведува Агенцијата за животна средина на Австрија во соработка со државните органи и институции од Западен Балкан.

ШТО Е ЗЕЛЕНА АГЕНДА?

Зелената агенда за Западен Балкан ќе им овозможи на субјектите во регионот да ги надминат пречките, да се развиваат и да се приближат до ЕУ во нивните зелени политики. Истовремено, преку ZAZB, Европската Унија ќе обезбеди финансиска и техничка помош преку различни проекти и активности, со цел поддршка на економиите од Западен Балкан во нивните транзициски напори.

Економиите од Западен Балкан ја усвоија Европската зелена агенда со потпишување на „Софиската декларација“ во ноември 2020 година.

Акцискиот план на ZAZB предвидува 58 акции и 7 патокази за имплементација, кои се фокусираат на почисти извори на енергија и заштита на климатските промени, премин од традиционална во кружна економија, намалување на загадувањето на воздухот, водата и почвата, изградба на одржливи системи за земјоделство и храна и заштита на биодиверзитетот и екосистемите. Акцискиот план на ZAZB, исто така, предвидува усвојување на цели на енергетската и климатската политика за 2030 година, како што се контролата на загадувањето, заштитата на биолошката разновидност и плановите за постепено укинување на јагленот.