VESTI

USKLAĐENOST ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM CRNE GORE SA EU REGULATIVOM

Copyright: Mak Kapetanovic

U kojoj meri je crnogorski nacrt zakona o upravljanju otpadom usklađen sa okvirnom EU Direktivom o otpadu? Analiza koju su izradili stručnjaci iz EU4Green pokazuje da su mnoge odredbe EU regulative o otpadu u potpunosti prenesene. – Za preostale odredbe pružene su preporuke za potpuno usklađivanje.

U okviru projekta EU4Green, austrijski stručnjaci za upravljanje otpadom sproveli su proveru usklađenosti crnogorskog Zakona o upravljanju otpadom i pratećih dokumenata. Provera usklađenosti pokazuje da su mnoge odredbe EU regulative o otpadu u potpunosti primenjene u crnogorskom nacionalnolnom zakonodavstvstvu. Za odredbe koje još nisu u potpunosti primenjene, austrijski stručnjaci su dali preporuke za potpuno usklađivanje sa EU zakonodavstvom o otpadu. Ovi rezultati su dostavljeni Evropskoj komisiji i zainteresovanim stranama.

Zemlje kandidati za članstvo u EU moraju primenitiEU pravila i propise u svojim nacionalnim zakonima i direktive se moraju preneti u nacionalno zakonodavstvo. Preliminarna provera usklađenosti s odgovarajućim zakonodavstvom EU pomaže zemljama da izbegnu probleme nakon pristupanja koji bi mogli nastati zbog nepravilno primenjenog zakonodavstva.

Crnogorska nacionalna Strategija za održivi razvoj do 2030. godine, koja u potpunosti primenjuje UN Agendu 2030, prepoznaje važnost prelaska na cirkularnu ekonomiju. Jedan od glavnih ciljeva ovog strateškog dokumenta je da sa najvišim prioritetom poboljša upravljanje otpadom primenom pristupa zasnovanog na cirkularnoj ekonomiji.

PRETVARANJE IZAZOVA U MOGUĆNOSTI

Zelena agenda je sveobuhvatan plan koji nastoji da postigne održivost životne sredine i društveno-ekonomsku transformaciju. To uključuje prelazak na ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika, promovisanje obnovljive energije, održivu poljoprivredu i očuvanje biodiverziteta. Društvena jednakost, inkluzivnost i održivi obrasci potrošnje takođe su naglašeni da bi se izgradila otporna i pravedna budućnost za sve.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u njegovoj tranziciji ka modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansiran od strane Evropske unije i austrijske vlade, EU4Green podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju u ozelenjavanju njihovih privreda u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima i u poboljšanju praćenja i izveštavanja. Projekat sprovodi Agencija za životnu sredinu Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i delegacijama EU na Zapadnom Balkanu, težeći održivoj i prosperitetnoj budućnosti regiona.