PROJEKAT

Pregled

Akcija
EU4Green: Podrška implementaciji Zelene agende za Zapadni Balkan

Ekonomije
Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija

Trajanje
2022-2025.

EU finansiranje
10 miliona evra

Austrijski doprinos
1 milion evra

Implementacija
Agencija za životnu sredinu Austrije

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova*.

frankblum - Fotolia.com

Copyright: frankblum - Fotolia.com

ŠTA JE EU4GREEN

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju – u sprovođenju „Zelene agende za Zapadni Balkan“, u ozelenjavanju njihovih ekonomija u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima i u unapređenju praćenja i izveštavanja.

EU4Green u regionu će:
• doprineti prelasku na cirkularnu ekonomiju
• doprineti praćenju i smanjenju zagađivača u vazduhu, vodi i zemljištu
• učiniti poljoprivredu održivijom i klimatski otpornijom
• pomoći očuvanju biodiverziteta
• obezbediti ad hoc podršku politike na visokom nivou
• ojačati praćenje i izveštavanje o Zelenoj agendi
• poboljšati razumevanje Zelene agende kroz komunikacijske aktivnosti
• ojačati zeleno obrazovanje
• uključiti civilno društvo i druge zainteresovane strane
• podsticati finansiranje zelene tranzicije

Ugur Cimen Well with Nature EEA

Copyright: Ugur Cimen Well with Nature EEA

Da bi osiguralo vlasništvo i ojačalo prihvatanje, EU4Green uključuje donosioce odluka i zainteresovane strane u proces. Učiniti EU4Green što je moguće participativnijim, doprineti izgradnji sinergije, podstaći nove ideje i poboljšati kvalitet odluka. Ovo će ojačati komunikaciju i saradnju između ključnih regionalnih institucija i zainteresovanih strana.

Aktivnosti EU4Green-a će takođe dati konkretnu podršku usklađivanju zakonodavstva u privredama sa ackuis communautaire EU.

Tokom EU4Green projekta, privrede Zapadnog Balkana će unaprediti međusobnu saradnju, sa ciljem da donesu ekonomske i ekološke koristi regionu za više od 20 miliona ljudi.

Evropska unija finansira projekat EU4Green sa 10 miliona evra, a Austrijska razvojna agencija sa 1 milion evra. Projekat sprovodi Agencija za životnu sredinu Austrije u saradnji sa državnim organima i institucijama Zapadnog Balkana.

ZELENA AGENDA

Zelena agenda za Zapadni Balkan (ZAZB) omogućiće entitetima u regionu da prevaziđu prepreke, razviju se i približe EU u svojim zelenim politikama. Istovremeno, kroz ZAZB, Evropska unija će pružiti finansijsku i tehničku pomoć kroz različite projekte i aktivnosti, kako bi podržala ekonomije Zapadnog Balkana u njihovim naporima u zelenoj tranziciji.

Ekonomije Zapadnog Balkana usvojile su Evropsku zelenu agendu potpisivanjem „Sofijske deklaracije“ u novembru 2020.

Akcioni plan ZAZB predviđa 58 akcija i 7 mapa puta za implementaciju, koji se fokusiraju na čišćenje izvora energije i zaštitu klime, prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju, smanjenje zagađenja vazduha, vode i zemljišta, izgradnju održivih sistema poljoprivrede i ishrane i zaštitu biodiverziteta i ekosistema. Akcioni plan ZAZB-a takođe predviđa usvajanje ciljeva energetske i klimatske politike za 2030. godinu, kao što su kontrola zagađenja, zaštita biodiverziteta i planovi za postepeno izbacivanje uglja.

Chinnapong - Fotolia.com

Copyright: Chinnapong - Fotolia.com

KONTAKT

PREDSTAVNICI PROJEKTA I KANCELARIJE

Projektni lideri
Fabian Kracmar, Agencija za životnu sredinu Austrije
EU4Green [at] umweltbundesamt.at

Laura Hohoff, Agencija za životnu sredinu Austrije
EU4Green [at] umweltbundesamt.at

Predstavnik projekta Albanija
Abdulla Diku
abdulla.diku [at] eu4green.eu

Predstavnica projekta Bosna i Herzegovina
Maja Čolović Daul
maja.daul [at] eu4green.eu

Predstavnik projekta Kosovo*
Maliq Pireci
maliq.pireci [at] eu4green.eu

Predstavnica projekta Crna Gora
Ana Katnić
ana.katnic [at] eu4green.eu

Predstavnica projekta Severna Makedonija
Elena Gavrilova
elena.gavrilova [at] eu4green.eu

Predstavnik projekta Srbija
Žarko Vukomanović
zarko.vukomanovic [at] eu4green.eu

Službenica za komunikacije Albanija i Kosovo
Irisa Boci
irisa.boci [at] eu4green.eu

Službenik za komunikacije Bosna i Hercegovina i Crna Gora
Mak Kapetanović
mak.kapetanovic [at] eu4green.eu

Službenik za komunikacije Srbija i Severna Makedonija
Nenad Konstantinović
nenad.konstantinovic [at]  eu4green.eu

Kancelarija Albanija
Ulica Brigada VIII, zgrada I, ulaz I, Tirana

Kancelarija Srbija
Hilandarska 14, 11000 Beograd

Kancelarija Bosna i Hercegovina
Srđana Aleksića 15A, 71000 Sarajevo