NDOTJA E TOKËS

Copyright: iStockphoto.com-melhi_

Ballkani Perëndimor po i kanalizon përpjekjet e tij në një aspekt të Axhendës së Gjelbër që e prek shumë: ndotjen e tokës. Kjo iniciativë përputhet me Strategjinë e BE-së për Tokën për vitin 2030 dhe nënkupton angazhimin e projektit për t’i dhënë përparësi shëndetit të tokës, duke nxitur një mjedis më të shëndetshëm dhe, si rrjedhojë, shoqëri më të shëndetshme.

Qëllimet kryesore të kësaj nisme janë ambicioze, por të arritshme: identifikimi i ndotjes së përhapur të tokës dhe vendeve të kontaminuara, krijimi i një inventari dhe regjistri të këtyre zonave dhe korrigjimi i atyre që paraqesin një rrezik të konsiderueshëm për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

Vizioni përfundimtar është që deri në vitin 2050, të gjitha tokat në Ballkanin Perëndimor të jenë në ‘gjendje të mirë’, një synim që është në përputhje me Ligjin e BE-së për Shëndetin e Tokës, që do të zbatohet në vitin 2023.

Kjo iniciativë mbështetet nga tre paketa kryesore të punës. Vendosja e monitorimit të ndotjes difuze të tokës, për të forcuar kapacitetet për monitorimin e cilësisë së tokës në Ballkanin Perëndimor për të përmirësuar të kuptuarit e zonave që kërkojnë mbrojtje të tokës nga ndotja difuze dhe degradimi.

Përveç kësaj, do të bëhet një inventar i vendeve të kontaminuara duke identifikuar vendet e kontaminuara dhe aktivitetet kryesore të ndotjes së tokës. EU4Green do të vendosë bazat për vlerësimin, prioritizimin dhe korrigjimin e këtyre vendeve. Kjo paketë pune është kritike për përmirësimin e shkëmbimit të njohurive dhe identifikimin e praktikave më të mira për zbutjen e ndotjes së tokës.

Me prezantimin e pajisjeve dhe kapaciteteve të harmonizuara laboratorike, EU4Green thekson rëndësinë e të pasurit të dhëna të besueshme në të gjitha mediat mjedisore. Nëpërmjet harmonizimit të metodave, kontrollit të cilësisë dhe koordinimit të objekteve laboratorike në të gjashtë ekonomitë, ky veprim do të vendosë terrenin për zbatimin me sukses të Axhendës së Gjelbër.

Johannes Compaan

Copyright: Johannes Compaan

LEXO MË SHUMË

iStockphoto.com - Johannes Compaan

Nën 08, 2023

NGJARJE

Zbatimi i Direktivave të Nitritit

Objektivat kryesore të seminarit ishin zhvillimi i pikave fillestare për një bashkëpunim të vazhdueshëm me përfituesit dhe për të kuptuar më mirë për progresin rajonal, sfidat dhe mundësitë, duke ndihmuar gjithashtu në krijimin e lidhjeve më të mira dhe komunikimin me Ballkanin Perëndimor.

Umweltbundesamt

Nën 08, 2023

LAJME

Adresimi i ndotjes së tokës në Ballkanin Perëndimor për një të ardhme të qëndrueshme – EU4Green

Intervistë me z. Sigbert Huber dhe znj. Martha Wepner-Banko, ekspertë nga Agjencia e Mjedisit Austria

Zoe-Fotolia.com_PSC

Maj 09, 2023

LAJME

EU4GREEN: HYRJA NË FAZËN TJETËR

Ditën e hënë, në datën 8 maj 2023, u mblodh në platformën online Komiteti Drejtues i EU4Green, ndërsa projekti hyri kështu në një fazë të re drejt zbatimit të veprimtarive në gjashtë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Chinnapong - Fotolia.com

Qer 17, 2022

LAJME

EU4GREEN: TAKIMI FILLESTAR PËR PROJEKTIN E BALLKANIT PERËNDIMOR

Më 17 qershor, Umweltbundesamt (Agjencia Austriake e Mjedisit), lançoi zyrtarisht projektin EU4Green, nëpërmjet një aktiviteti hibrid, i cili u mbajt në Mal të Zi.