ПРОЕКТ

ПРЕГЛЕД

Акција
EU4Green: Поддржете ја имплементацијата на Зелената агенда за Западен Балкан

Економии
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија

Времетраење
2022-2025 година

Финансирање на ЕУ
10 милиони евра

Австриски придонес
1 милион евра

Имплементација
Агенција за животна средина Австрија

* Оваа ознака не ги нарушува позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и Мислењето на МСП за декларацијата за независност на Косово*.

frankblum - Fotolia.com

Copyright: frankblum - Fotolia.com

ШТО Е EU4GREEN

Проектот EU4Green го поддржува Западениот Балкан – Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија – во спроведувањето на „Зелената агенда за Западен Балкан“, во позеленувањето на нивните економии во консултација со сите релевантни партнери и во подобрувањето следење и известување.

EU4Green ќе придонесе во регионот за:
• преминувањето кон кружна економија
• следење и намалување на загадувачите во воздухот, водата и почвата
• да го направи земјоделството поодржливо и поотпорно на климата
• зачувување на биолошката разновидност
• да обезбеди ад хок поддршка за политиките на високо ниво
• зајакнување на следењето и известувањето за Зелената агенда
• подобрување на разбирањето на Зелената агенда преку комуникациски активности
• зајакнување на зеленото образование
• вклучување на граѓанското општество и други засегнати страни
• поттикнување на финансирањето на зелената транзиција

Ugur Cimen Well with Nature EEA

Copyright: Ugur Cimen Well with Nature EEA

За да се обезбеди сопственост и да се зајакне прифаќањето, EU4Green ги вклучува носителите на одлуки и засегнатите страни во процесот. Да се направи EU4Green што е можно попартиципативен придонесува за градење синергии, поттикнување нови идеи и подобрување на квалитетот на одлуките. Ова ќе ја зајакне комуникацијата и соработката помеѓу клучните регионални институции и засегнатите страни.

Активностите на EU4Green, исто така, ќе дадат специфична поддршка за усогласување на законодавството во економиите со acquis communautaire на ЕУ.

За време на проектот EU4Green, економиите од Западен Балкан ќе ја подобрат меѓусебната соработка, со цел да донесат економски и еколошки придобивки за регионот со повеќе од 20 милиони луѓе.

Европската унија го финансира проектот EU4Green со 10 милиони евра и Австриската агенција за развој со 1 милион евра. Проектот го спроведува Агенцијата за животна средина на Австрија во соработка со јавните власти и институции од Западен Балкан.

ЗЕЛЕНА АГЕНДА

Зелената агенда за Западен Балкан (GAWB) ќе им овозможи на ентитетите од регионот да ги надминат пречките, да се развиваат и да се приближат до ЕУ во нивните зелени политики. Истовремено, преку GAWB, Европската Унија ќе обезбеди финансиска и техничка помош преку различни проекти и активности, за поддршка на економиите од Западен Балкан во нивните напори за транзиција.

Економиите од Западен Балкан ја усвоија Европската зелена агенда со потпишување на „ декларација во Софија“ во ноември 2020 година.

Акцискиот план на GAWB предвидува 58 акции и 7 патокази за имплементација, кои се фокусираат на чистење на изворите на енергија и заштита на климата, преминување од традиционална кон кружна економија, де-загадување на воздухот, водата и почвата, изградба на одржливи системи за земјоделство и храна и заштита на биодиверзитетот и екосистемите. Акцискиот план GAWB, исто така, предвидува усвојување на целите на енергетската и климатската политика за 2030 година, како што се контролата на загадувањето, заштитата на биолошката разновидност и плановите за постепено укинување на јагленот.

Chinnapong - Fotolia.com

Copyright: Chinnapong - Fotolia.com

КОНТАКТ

ПРЕДСТАВНИЦИ НА ПРОЕКТОТ И КАНЦЕЛАРИИ

Проектни лидери
Фабијан Крацмар, Агенција за животна средина на Австрија
EU4Green [at] umweltbundesamt.at

Лаура Хохоф, Агенција за животна средина на Австрија
EU4Green [at] umweltbundesamt.at

Претставник на проектот Албанија
Абдула Дику
abdulla.diku [at] eu4green.eu

Претставничка на проектот Босна и Херцеговина
Маја Чоловиќ Даул
maja.daul [at] eu4green.eu

Претставник на проектот Косово*
Малик Пиреци
maliq.pireci [at] eu4green.eu

Претставничка на проектот Црна Гора
Ана Катниќ
ana.katnic [at] eu4green.eu

Претставничка на проектот Северна Македонија
Елена Гаврилова
elena.gavrilova [at] eu4green.eu

Претставник на проектот Србија
Жарко Вукомановиќ
zarko.vukomanovic [at] eu4green.eu

Службеничка за комуникации Албанија и Косово
Ирида Хаџи
irida.haxhi [at] eu4green.eu

Службеник за комуникација Босна и Херцеговина и Црна Гора
Мак Капетановиќ
mak.kapetanovic [at] eu4green.eu

Службеник за комуникации Србија и Северна Македонија

Ненад Константиновиќ
nenad.konstantinovic [at]  eu4green.eu

Канцеларија Албанија
Улица Бригада VIII, Зграда I, влез I, Тирана

Канцеларија Србија
Хиландарска 14, 11000 Белград

Канцеларија Босна и Херцеговина
Срѓана Алексица 15А, 71000 Сараево.