НАСТАНИ

РАБОТИЛНИЦА: АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Copyright: Irida Haxhi

Работилница за агроеколошки индикатори и мониторинг

Тема: Одржливо земјоделство

Датум: 20 септември 2023 година.

Место: Регионална работилница во Тирана